Anti Detect Browser, Gologin FREE, Code Tools Theo Yêu Cầu

Account Health Rating – Cập nhật chính sách mới từ Amazon

Account Health Rating – Cập nhật chính sách mới từ Amazon

Account Health Rating – Updates on Amazon’s Latest Policies

Giới thiệu:

Introduction:

Khi bạn là một người bán trên Amazon, việc duy trì tình trạng tài khoản là một phần quan trọng để thành công trong kinh doanh trực tuyến này. Đó là lý do tại sao “Account Health Rating” (AHR) hay còn gọi là Điểm Sức Khỏe Tài Khoản trên Amazon, luôn là một yếu tố quan trọng để theo dõi. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ cập nhật bạn về các chính sách mới nhất từ Amazon liên quan đến AHR và cách chúng có thể ảnh hưởng đến doanh nghiệp của bạn.

As an Amazon seller, maintaining the status of your account is crucial for success in the online marketplace. That’s why the Account Health Rating (AHR) on Amazon is always a critical aspect to keep an eye on. In this article, we will update you on the latest policies from Amazon regarding AHR and how they may impact your business.

Chính sách mới từ Amazon về Account Health Rating:

Amazon’s New Policies on Account Health Rating:

Amazon liên tục thay đổi và cập nhật các chính sách liên quan đến AHR để đảm bảo tính công bằng và chất lượng trong cộng đồng người bán. Dưới đây là một số điểm quan trọng mà bạn cần biết:

Amazon continuously changes and updates policies related to AHR to ensure fairness and quality within the seller community. Here are some key points you should be aware of:

Đánh giá sức khỏe tài khoản:

Account Health Assessment:

Amazon sẽ tiến hành đánh giá sức khỏe tài khoản của bạn bằng cách sử dụng các yếu tố như tỷ lệ hoàn trả hàng, tỷ lệ hủy đơn hàng, và nhận xét từ khách hàng. Các yếu tố này sẽ quyết định Điểm Sức Khỏe Tài Khoản của bạn.

Amazon will assess your account health using factors such as return rate, order cancellation rate, and customer feedback. These factors will determine your Account Health Rating.

Chính sách trả hàng:

Return Policy:

Amazon đã thay đổi chính sách trả hàng của họ, đặc biệt là trong trường hợp các sản phẩm bị hỏng hoặc không đúng mô tả. Việc tuân thủ chính sách này sẽ ảnh hưởng đến AHR của bạn.

Amazon has updated their return policy, especially for damaged or misrepresented products. Compliance with this policy will impact your AHR.

Xử lý khiếu nại:

Handling Complaints:

Amazon đang tăng cường xử lý khiếu nại từ khách hàng. Việc giải quyết khiếu nại một cách nhanh chóng và hiệu quả sẽ có lợi cho sức khỏe tài khoản của bạn.

Amazon is ramping up the handling of customer complaints. Swift and effective resolution of complaints will benefit your account health.

Tại sao AHR quan trọng:

Why AHR Matters:

AHR không chỉ đánh giá sức khỏe của tài khoản của bạn mà còn ảnh hưởng đến việc bạn có quyền truy cập vào các chương trình và tính năng ưu đãi từ Amazon. Một AHR cao có thể giúp bạn tham gia vào các chương trình như FBA (Fulfillment by Amazon) và đạt được sự tin tưởng từ khách hàng.

AHR not only evaluates the health of your account but also impacts your eligibility for access to Amazon’s programs and promotional features. A high AHR can enable you to participate in programs like FBA (Fulfillment by Amazon) and gain customer trust.

Kết luận:

Conclusion:

Việc hiểu rõ về Account Health Rating và các chính sách mới từ Amazon là quan trọng để duy trì sự thành công trong kinh doanh trên Amazon. Hãy luôn cập nhật với các thay đổi và nắm vững chính sách để đảm bảo rằng bạn đang duy trì một tài khoản khỏe mạnh và đáng tin cậy trên nền tảng này.

Understanding Account Health Rating and the latest policies from Amazon is crucial for sustaining success in Amazon business. Stay updated with changes and master the policies to ensure you maintain a healthy and trustworthy account on this platform.

Chú ý: Bài viết này được tạo ra với mục đích hướng dẫn và cung cấp thông tin chung. Vui lòng kiểm tra trang web chính thức của Amazon và tìm hiểu thêm về các chính sách cụ thể và ảnh hưởng của chúng lên tài khoản của bạn.

Disclaimer: This article is created for informational and guidance purposes. Please refer to Amazon’s official website and learn more about specific policies and their impact on your account.

Leave a Comment

All in one