Anti Detect Browser, Gologin FREE, Code Tools Theo Yêu Cầu

Bảo vệ Email Hiệu Quả: Cách Ngăn Chặn Spam Mail Năm 2017

Bảo vệ Email Hiệu Quả: Cách Ngăn Chặn Spam Mail Năm 2017

Tiếng Việt

Spam email là một vấn đề phổ biến đối với người dùng email. Chúng có thể gây phiền nhiễu, lãng phí thời gian và thậm chí có thể chứa phần mềm độc hại. Dưới đây là một số mẹo để giúp bạn bảo vệ email hiệu quả và ngăn chặn spam mail:

Sử dụng mật khẩu mạnh

Mật khẩu mạnh là điều cần thiết để bảo vệ tài khoản email của bạn khỏi bị xâm nhập. Mật khẩu phải bao gồm ít nhất 8 ký tự và kết hợp các chữ cái, số và ký hiệu đặc biệt.

Kích hoạt xác thực hai yếu tố (2FA)

2FA thêm một lớp bảo mật bổ sung cho tài khoản email của bạn. Khi bạn bật 2FA, bạn sẽ cần nhập mã từ ứng dụng xác thực hoặc tin nhắn văn bản mỗi khi đăng nhập từ một thiết bị mới.

Cẩn thận với các liên kết và tệp đính kèm

Hãy cẩn thận khi nhấp vào liên kết hoặc mở tệp đính kèm trong email từ người lạ. Các liên kết và tệp đính kèm này có thể chứa phần mềm độc hại.

Sử dụng bộ lọc spam

Bộ lọc spam có thể giúp bạn loại bỏ các email spam khỏi hộp thư đến của bạn. Hầu hết các dịch vụ email đều cung cấp bộ lọc spam tích hợp.

Tham gia danh sách trắng

Danh sách trắng cho phép bạn chỉ nhận email từ các địa chỉ email cụ thể. Đây là một cách tuyệt vời để đảm bảo rằng bạn không bỏ lỡ các email quan trọng từ các nhà cung cấp dịch vụ hoặc bạn bè và gia đình.

Báo cáo spam

Khi bạn nhận được email spam, hãy báo cáo nó cho nhà cung cấp dịch vụ email của bạn. Điều này sẽ giúp họ ngăn chặn các email spam trong tương lai.

Tiếng Anh

Effective Email Protection: How to Prevent Spam Email in 2023

Spam email is a common problem for email users. They can be annoying, time-consuming, and even contain malware. Here are some tips to help you protect your email effectively and prevent spam mail:

Use strong passwords

Strong passwords are essential to protect your email account from being hacked. A strong password should be at least 8 characters long and include a combination of letters, numbers, and special characters.

Enable two-factor authentication (2FA)

2FA adds an additional layer of security to your email account. When you enable 2FA, you will need to enter a code from an authentication app or text message each time you sign in from a new device.

Be careful with links and attachments

Be careful when clicking on links or opening attachments in emails from strangers. These links and attachments may contain malware.

Use spam filters

Spam filters can help you remove spam emails from your inbox. Most email services offer built-in spam filters.

Join a whitelist

A whitelist allows you to only receive emails from specific email addresses. This is a great way to make sure you don’t miss important emails from service providers or friends and family.

Report spam

When you receive spam email, report it to your email service provider. This will help them prevent spam emails in the future.

Additional tips:

Use a different password for each of your email accounts. This will make it more difficult for hackers to gain access to all of your accounts if one of them is compromised.

Be careful what information you share in emails. Don’t share your personal information, such as your Social Security number or credit card number, in emails.

Use a secure email provider. Look for an email provider that offers strong security features, such as encryption and two-factor authentication.

By following these tips, you can help protect your email from spam and other threats.

Leave a Comment

All in one