Địa chỉ MAC (Media Access Control) là một dạng địa chỉ duy nhất được gán cho mỗi thiết bị mạng. Nó được sử dụng để nhận dạng và gửi dữ liệu giữa các thiết bị trên mạng.

Leave a Reply

All in one