Anti Detect Browser, Gologin FREE, Code Tools Theo Yêu Cầu

Hướng dẫn SSH Raspberry Pi: Kết nối Màn hình từ Xa một cách Dễ Dàng

Hướng dẫn SSH Raspberry Pi: Kết nối Màn hình từ Xa một cách Dễ Dàng

Tiếng Việt

Raspberry Pi là một máy tính mini nhỏ gọn và mạnh mẽ có thể được sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau, bao gồm lập trình, học máy, và IoT. Một trong những tính năng hữu ích của Raspberry Pi là khả năng kết nối từ xa. Điều này cho phép bạn truy cập và điều khiển Raspberry Pi của mình từ bất kỳ thiết bị nào có kết nối Internet.

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách kết nối SSH Raspberry Pi. SSH là một giao thức mạng an toàn cho phép bạn truy cập vào một máy tính từ xa.

Yêu cầu

Để kết nối SSH Raspberry Pi, bạn cần:

Một máy tính có kết nối Internet

Một cáp Ethernet hoặc bộ định tuyến Wi-Fi

Raspberry Pi với hệ điều hành Raspberry Pi OS được cài đặt

Bước 1: Bật SSH trên Raspberry Pi

Theo mặc định, SSH bị tắt trên Raspberry Pi. Để bật SSH, hãy mở một thiết bị đầu cuối trên Raspberry Pi và chạy lệnh sau:

sudo raspi-config

Chọn Interfacing Options > SSH và chọn Yes.

Bước 2: Tìm địa chỉ IP của Raspberry Pi

Để tìm địa chỉ IP của Raspberry Pi, hãy mở một thiết bị đầu cuối trên máy tính của bạn và chạy lệnh sau:

ping raspberrypi.local

Nếu Raspberry Pi của bạn được kết nối với mạng Wi-Fi, bạn cũng có thể tìm địa chỉ IP của nó trong cài đặt Wi-Fi của máy tính.

Bước 3: Kết nối SSH với Raspberry Pi

Để kết nối SSH với Raspberry Pi, hãy mở một thiết bị đầu cuối trên máy tính của bạn và chạy lệnh sau:

ssh pi@[địa chỉ IP của Raspberry Pi]

Khi được nhắc, hãy nhập mật khẩu của người dùng pi.

Bước 4: Sử dụng Raspberry Pi từ xa

Sau khi kết nối SSH thành công, bạn có thể sử dụng Raspberry Pi từ xa như thể bạn đang ngồi trước nó. Bạn có thể chạy các lệnh, khởi chạy ứng dụng và truy cập tệp.

Để kết thúc kết nối SSH, hãy nhấnCtrl+D.

English

Raspberry Pi is a small, powerful mini-computer that can be used for a variety of purposes, including programming, machine learning, and IoT. One of the useful features of Raspberry Pi is the ability to connect remotely. This allows you to access and control your Raspberry Pi from any device with an internet connection.

In this article, we will show you how to connect to Raspberry Pi via SSH. SSH is a secure network protocol that allows you to access a remote computer.

Requirements

To connect to Raspberry Pi via SSH, you will need:

A computer with an internet connection

An Ethernet cable or a Wi-Fi router

A Raspberry Pi with the Raspberry Pi OS operating system installed

Step 1: Enable SSH on Raspberry Pi

By default, SSH is disabled on Raspberry Pi. To enable SSH, open a terminal on Raspberry Pi and run the following command:

sudo raspi-config

Select Interfacing Options > SSH and select Yes.

Step 2: Find the IP address of Raspberry Pi

To find the IP address of Raspberry Pi, open a terminal on your computer and run the following command:

ping raspberrypi.local

If your Raspberry Pi is connected to a Wi-Fi network, you can also find the IP address of it in the Wi-Fi settings of your computer.

Step 3: Connect to Raspberry Pi via SSH

To connect to Raspberry Pi via SSH, open a terminal on your computer and run the following command:

ssh pi@[IP address of Raspberry Pi]

When prompted, enter the password for the pi user.

Step 4: Use Raspberry Pi remotely

After connecting to Raspberry Pi successfully, you can use Raspberry Pi remotely as if you were sitting in front of it. You can run commands, launch applications, and access files.

To end the SSH connection, pressCtrl+D.

Leave a Comment

All in one