Anti Detect Browser, Gologin FREE, Code Tools Theo Yêu Cầu

Khám Phá Python Cơ Bản: Học Biến và Định Danh [Chương 2]

Khám Phá Python Cơ Bản: Học Biến và Định Danh [Chương 2]

Bài viết tiếng Việt

Trong chương trước, chúng ta đã tìm hiểu về các khái niệm cơ bản của Python như biến, định danh, kiểu dữ liệu, toán tử, … Trong chương này, chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu về biến và định danh trong Python.

Biến

Trong Python, biến là một vùng nhớ được sử dụng để lưu trữ dữ liệu. Mỗi biến có một tên và một giá trị. Tên biến là một chuỗi ký tự dùng để xác định biến đó. Giá trị biến là dữ liệu được lưu trữ trong biến đó.

Định danh

Định danh là một tên được sử dụng để xác định một đối tượng trong Python. Định danh có thể là tên biến, tên hàm, tên lớp, …

Kết hợp giữa biến và định danh

Trong Python, biến và định danh là hai khái niệm không thể tách rời. Mỗi biến đều có một định danh. Định danh xác định biến đó là gì, còn biến chứa dữ liệu.

Cách đặt tên biến và định danh

Tên biến và định danh trong Python phải tuân theo các quy tắc sau:

Tên biến và định danh phải bắt đầu bằng một chữ cái hoặc dấu gạch dưới.

Tên biến và định danh có thể chứa các chữ cái, số và dấu gạch dưới.

Tên biến và định danh không được chứa các ký tự đặc biệt như khoảng trắng, dấu phẩy, …

Tên biến và định danh không được trùng với các từ khóa của Python.

Ví dụ về biến và định danh

Python

# Biến

a = 10

b = “Hello, world!”

 

# Định danh

def my_function():

pass

 

class MyClass:

pass

Use code with caution. Learn more

content_copy

Trong ví dụ trên, a và b là các biến. my_function và MyClass là các định danh.

Tóm tắt

Trong chương này, chúng ta đã tìm hiểu về biến và định danh trong Python. Biến là một vùng nhớ được sử dụng để lưu trữ dữ liệu. Định danh là một tên được sử dụng để xác định biến đó. Tên biến và định danh trong Python phải tuân theo các quy tắc nhất định.

Bài viết tiếng Anh

Exploring Python Basics: Learning Variables and Identifiers [Chapter 2]

In the previous chapter, we learned about the basic concepts of Python such as variables, identifiers, data types, operators, etc. In this chapter, we will continue to learn about variables and identifiers in Python.

Variables

In Python, a variable is a memory location used to store data. Each variable has a name and a value. The variable name is a string of characters used to identify the variable. The variable value is the data stored in the variable.

Identifiers

An identifier is a name used to identify an object in Python. Identifiers can be variable names, function names, class names, etc.

Combining variables and identifiers

In Python, variables and identifiers are two concepts that are inseparable. Each variable has an identifier. The identifier identifies what the variable is, and the variable holds the data.

How to name variables and identifiers

Variable and identifier names in Python must follow the following rules:

Variable and identifier names must start with a letter or an underscore.

Variable and identifier names can contain letters, numbers, and underscores.

Variable and identifier names cannot contain special characters such as spaces, commas, etc.

Variable and identifier names cannot be the same as Python keywords.

Examples of variables and identifiers

Python

# Variables

a = 10

b = “Hello, world!”

 

# Identifiers

def my_function():

pass

 

class MyClass:

pass

Use code with caution. Learn more

content_copy

In the example above, a and b are variables. my_function and MyClass are identifiers.

Summary

In this chapter, we learned about variables and identifiers in Python. Variables are a memory location used to store data. Identifiers are a name used to identify a variable. Variable and identifier names in Python must follow certain rules.

Leave a Comment

All in one