Anti Detect Browser, Gologin FREE, Code Tools Theo Yêu Cầu

Phần mềm HotmailBots & Automations tự động đăng ký, ON IMAP, Add mail phục hồi, add mail Forward Hotmail bằng Anti-detect browser Miễn phí

Giới thiệu tính năng cơ bản phần mềm HotmailBots & Automations

Phần mềm này giúp các bạn có thể đăng ký hàng loạt tài khoản hotmail, mail outlook không giới hạn. Từ đó sử dụng cho các mục đích khác nhau như đăng ký tài khoản facebook, tài khoản ảo, đặc biệt mỗi profile mail là profile antidetect giúp cho hotmail sống live trâu bò

Các chức năng chính của phần mềm HotmailBots & Automations

1. Tự đồng Fake ip, VPN, Tạo Profile anti-detect browser chuẩn theo ip (có option lưu lại profile hay không)
2. Tự động đăng kí hotmail, outlook số lượng lớn
3. Tùy chọn đăng ký theo list mail có sẳn hay email radom
4. Kích hoạt mailbox sau khi đăng kí thành công hotmail, outlook
5. Sau khi xác minh thành công tự động lưu vào thư mục output của phần mềm
6. Tùy chọn ON IMAP/ POP0
7. Tùy chọn tìm kiếm keyword inbox (Đối với chức năng auto login mail)
8. Tùy chọn Add mail Recovery (thêm mail phục hồi) để khỏi phải add phone, khóa mail
9. Tùy chọn thêm mail Forward có tùy chọn keep a copy of forward message
10. Chỉ tốn API capcha để giải, no need phone
11. Tùy chọn Country Reg
12. Tùy chọn có lưu cookie hay không
13. Hổ trợ đầy đủ các thể loại proxy, hổ trợ thêm Proxyguys, MobileHop, Link Reset…
14. Tùy chọn chạy Gologin Online or Gologin offline free forever
15. Tùy chọn có save profiles sau khi reg hay không? Nếu Save thì con hotmail nó dính vô luôn cái profiles đó lần sau mở lên là nó vô luôn, không có bị xác nhận thiết bị mới, hạn chế tối đa tình trạng chết mail. Có tool quản lí Profile Gologin miễn phí không giới hạn profile và thời gian
16. Hổ trợ VPN HMA, change IP HMA sau khi reg 1 mail. share luôn key HMA miễn phí… các tính năng sẽ được update liên tục theo yêu cầu của khách hàng…

Hướng dẫn sử dụng Phần mềm HotmailBots & Automations:

Thật ra chỉ cần khai API giải capcha, để setting mặc start là chạy được rồi, Nhưng sau đây là hướng dẫn chi tiết để các bạn có thể setting phù hợp với công việc của mình.

1. Tải Tool về LINK DOWNLOAD PHẦN MỀM HotmailBots & Automations
2. Mở lên lần đầu có key, bấm yes để copy Key, sau đó Control+V send key cho telegram @ToolsKiemTrieuDo để Active!
3. Ở Tab Options Chọn Gologin-Offline
4. Thread là số luồng muốn chạy, máy mạnh thì chọn nhiều, máy yếu thì chọn ít lại, tùy theo sức khỏe mà lượng sức mình
5. Delay Time: Mạng mạnh để 10, yếu để 20-25. Tức là thời gian load trang, nếu quá thời gian này mà mạng không load nổi trang, có thể do sock or mạng, thì sẽ tắt tab đó, đồng thời mở tab khác
6. Ở tab “Proxy Options” Proxy thì chọn loại profixy cần chạy, Nếu chạy HMA thì để No Proxy và click vô Change HMA. Còn Proxy or Sock thì khai báo trong Folder Files của tool có 2 file txt tên Proxy or Sock, Định dạng sẽ là ip:port or ip:port:user:pass, Tools sẽ tự động nhận dạng. Có tùy chọn ”Delete Proxy” tức bấm vô đây thì con nào mà die thì nó xóa luôn.
7. Bên Tab Proxygusy hay MobileHope thì là giải pháp thay thế cho máy anh nhà giàu sài socks 5G, format mặc định là ip:port:user:pass, còn link reset ip thì điền link bình thường thôi
8. Bên Tab gologin có 3 tùy chọn, Các bạn chỉ cần khai báo nơi Save profiles và chọn option có lưu profile hay không, nếu không click vào save profiles thì tool đã có lưu cookies ở kết quả, còn nếu save profiles nữa thì sau này dùng chính profiles đó để làm các việc khách, có tool quản lí luôn rồi, không cần phải login và xác nhận lại thiết bị mới nữa. Còn nếu save thì mỗi profiles tốn dung lượng máy tính nhé
9. ở Tab Funtions ở đây có thể tùy chọn reg mail theo list hay radom mail, Reg theo list thì trỏ tới file txt cần reg thôi. Mặc khác ở đây có một số tùy chọn khác như tùy chọn quốc gia đăng ký, Lưu cookie hay không, Có cần forward email đến email nào không? hay có giữ 1 bản ở mail này không. Tùy chọn ON IMAP/POP hay Add mail phục hồi hay không? à các bạn điền API KEY ở đây nhé

Hình Ảnh phần mềm HotmailBots & Automations Tools Kiếm Triệu Đô

HotmailBots & Automations Software Features and User Guide

This software enables users to register a large number of Hotmail and Outlook accounts without any limits. These accounts can be used for various purposes, such as creating Facebook accounts, virtual accounts, and especially using anti-detect mail profiles that ensure long-lasting Hotmail accounts.

Key Features of HotmailBots & Automations Software:

 1. Automatically generate fake IP addresses, use VPNs, and create anti-detect browser profiles based on IP (with the option to save profiles).
 2. Automatically register a large quantity of Hotmail and Outlook accounts.
 3. Choose to register accounts using an existing email list or random emails.
 4. Activate mailboxes after successfully registering Hotmail and Outlook accounts.
 5. Automatically save verified accounts to the software’s output folder.
 6. Option to enable IMAP/POP3.
 7. Keyword inbox search option (for auto-login mail function).
 8. Add mail recovery option to avoid adding a phone number or mail lock.
 9. Option to add mail forwarding with the choice to keep a copy of forwarded messages.
 10. Requires only API captcha solving, no need for a phone number.
 11. Country registration option.
 12. Option to save cookies.
 13. Full support for various proxy types, including Proxyguys, MobileHop, Link Reset, etc.
 14. Choose between running Gologin Online or Gologin Offline (free forever).
 15. Option to save profiles after registration. Saved profiles prevent device confirmation, reducing the chance of account deactivation. Free Gologin Profile Management Tool is available without profile or time limitations.
 16. Supports VPN HMA, changes IP HMA after registering one mail. Free HMA keys are provided. Additional features will be updated based on customer requests.

HotmailBots & Automations Software User Guide: Setting up the software is simple, requiring only an API captcha key. However, the following detailed instructions will help you tailor the software to your needs.

 1. Download the software from the provided link.
 2. Upon the first launch, a key is required. Press “Yes” to copy the key and send it to @ToolsKiemTrieuDo on Telegram for activation.
 3. In the “Options” tab, select “Gologin-Offline.”
 4. Choose the desired number of threads to run, depending on your system’s capability.
 5. Set the delay time based on network strength (10 for strong, 20-25 for weak). If a page doesn’t load within this time, the tab will be closed, and another tab will be opened.
 6. In the “Proxy Options” tab, select the type of proxy. For HMA, choose “No Proxy” and change HMA settings. For Proxy or Sock, add proxy/sock details in the “Proxy” or “Sock” text files in the tool’s “Files” folder.
 7. In the Proxygusy or MobileHope tab, enter the required details. Default format is ip:port:user:pass.
 8. In the Gologin tab, choose profile saving options and other preferences.
 9. In the “Functions” tab, choose between registering mail from a list or randomly. Other options include country selection, saving cookies, mail forwarding, and more.

HotmailBots & Automations 软件功能及使用指南

本软件可帮助用户无限制批量注册 Hotmail 和 Outlook 帐户。这些帐户可用于不同用途,如注册 Facebook 帐户、虚拟帐户,尤其是使用反检测邮件配置文件,确保 Hotmail 帐户长期存活。

HotmailBots & Automations 软件的主要功能:

 1. 自动生成虚假 IP 地址,使用 VPN,并根据 IP 创建反检测浏览器配置文件(有保存配置文件的选项)。
 2. 自动注册大量的 Hotmail 和 Outlook 帐户。
 3. 可选择使用现有电子邮件列表或随机电子邮件注册帐户。
 4. 在成功注册 Hotmail 和 Outlook 帐户后激活邮箱。
 5. 在验证成功后,自动保存帐户到软件的输出文件夹。
 6. 启用 IMAP/POP3 的选项。
 7. 关键词收件箱搜索选项(用于自动登录邮件功能)。
 8. 添加邮件恢复选项,避免添加电话号码或邮件锁定。
 9. 添加邮件转发选项,选择保留转发消息的副本。
 10. 仅需 API 验证码解决,无需电话号码。
 11. 国家注册选项。
 12. 是否保存 cookies 的选项。
 13. 完全支持各种代理类型,包括 Proxyguys、MobileHop、Link Reset 等。
 14. 选择在线运行 Gologin 或离线运行 Gologin(永久免费)。
 15. 注册后是否保存配置文件。已保存的配置文件可防止设备确认,减少帐户停用的机会。免费提供 Gologin 配置文件管理工具,无限制配置文件和时间。
 16. 支持 VPN HMA,在注册一个邮箱后更改 IP HMA。免费提供 HMA 密钥。根据客户要求,将不断更新其他功能。

HotmailBots & Automations 软件使用指南: 设置软件非常简单,只需要 API 验证码密钥。但以下详细说明将帮助您根据需要自定义软件。

 1. 从提供的链接下载软件
 2. 首次启动时需要密钥。按“是”复制密钥,并将其发送到 Telegram 上的 @ToolsKiemTrieuDo 以进行激活。
 3. 在“选项”选项卡中,选择“Gologin-Offline”。
 4. 根据系统性能选择要运行的线程数。
 5. 根据网络强度设置延迟时间(强网络设置为10,弱网络设置为20-25)。如果页面在此时间内未加载,选项卡将关闭,打开另一个选项卡。
 6. 在“代理选项”选项卡中,选择代理类型。对于 HMA,请选择“无代理”并更改 HMA 设置。对于 Proxy 或 Sock,请在工具的“文件”文件夹中的“Proxy”或“Sock”文本文件中添加代理/sock 详细信息。
 7. 在 Proxygusy 或 MobileHope 选项卡中,输入所需的详细信息。默认格式为 ip:

Leave a Comment

All in one