Tỷ lệ giao hàng trễ (LSR) và cách đáp ứng chính sách của Amazon cho người bán FBM

Tỷ lệ giao hàng trễ (LSR) là một chỉ số phản ánh tỉ lệ các đơn hàng được xác nhận sau ngày dự kiến giao hàng, tính theo phần trăm của tổng số đơn hàng trong khoảng thời gian 10 hoặc 30 ngày. LSR chỉ áp dụng cho các đơn hàng do người bán thực hiện (FBM). Để đáp ứng chính sách của Amazon, người bán cần duy trì …

Tỷ lệ giao hàng trễ (LSR) và cách đáp ứng chính sách của Amazon cho người bán FBM Read More »