Tiêu đề: Chia sẻ cách tạo tài khoản Amazon mới nhất 2020 chi tiết

(Title: How to Create an Amazon Account Step by Step – Latest 2020 Guide)

Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách tạo tài khoản Amazon mới nhất năm 2020, đơn giản và chi tiết. Hãy cùng chúng tôi khám phá cách bắt đầu mua sắm trực tuyến trên Amazon.

This article will guide you through the process of creating an Amazon account step by step, providing the latest 2020 information in a simple and detailed manner. Let’s explore how to start shopping online on Amazon.

Bước 1: Chuẩn bị trước

Step 1: Preparation

Trước khi bắt đầu, bạn cần:

Before you begin, you’ll need:

Một địa chỉ email hợp lệ (A valid email address).

Số điện thoại di động (A mobile phone number).

Thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ (A credit card or debit card).

Bước 2: Truy cập trang web Amazon

Step 2: Access the Amazon Website

Truy cập trang web Amazon bằng cách gõ “www.amazon.com” vào trình duyệt của bạn.

Access the Amazon website by typing “www.amazon.com” into your web browser.

Bước 3: Tạo tài khoản

Step 3: Create an Account

Nhấp vào “Tài khoản và danh mục” ở phía trên bên phải của trang chủ Amazon.

Click on “Account & Lists” at the top right corner of the Amazon homepage.

Chọn “Bắt đầu ở đây” dưới “Bạn mới đến Amazon?”.

Select “Start here” under “New to Amazon?”

Điền thông tin cá nhân của bạn, bao gồm tên, địa chỉ email và mật khẩu.

Fill in your personal information, including your name, email address, and password.

Nhấp vào “Tiếp theo” để tiếp tục.

Click “Next” to proceed.

Bước 4: Xác minh địa chỉ email

Step 4: Verify Your Email Address

Amazon sẽ gửi một mã xác minh đến địa chỉ email bạn đã cung cấp. Hãy kiểm tra hộp thư đến và nhập mã này.

Amazon will send a verification code to the email address you provided. Check your inbox and enter this code.

Bước 5: Thêm thông tin thanh toán

Step 5: Add Payment Information

Thêm thông tin thanh toán của bạn, bao gồm số thẻ và địa chỉ thanh toán.

Add your payment information, including your card number and billing address.

Sau khi thêm thông tin thanh toán, bạn có thể thêm địa chỉ giao hàng của mình.

Once you’ve added your payment information, you can add your shipping address.

Bước 6: Hoàn tất và bắt đầu mua sắm

Step 6: Complete and Start Shopping

Xác nhận thông tin của bạn và nhấp vào “Hoàn tất” để tạo xong tài khoản.

Review your information and click “Finish” to complete your account creation.

Bây giờ bạn đã có tài khoản Amazon và có thể bắt đầu mua sắm trực tuyến với hàng ngàn sản phẩm đa dạng. Hãy tận hưởng trải nghiệm mua sắm tiện lợi trên trang web của Amazon!

Now you have an Amazon account and can start shopping online with thousands of diverse products. Enjoy the convenient shopping experience on the Amazon website!

Nhớ rằng bạn cần duy trì thông tin tài khoản của mình và giữ mật khẩu bảo mật. Chúc bạn mua sắm vui vẻ trên Amazon!

Remember to maintain your account information and keep your password secure. Happy shopping on Amazon!

Chia sẻ cách tạo tài khoản Amazon mới nhất 2020 chi tiết

Leave a Reply

All in one