Title: Hướng dẫn cắt file PDF – Instructions for Splitting PDF Files – 分割PDF文件的教程

Việt Nam (Vietnamese):

Bạn đã từng gặp tình huống cần phải cắt một tài liệu PDF thành nhiều phần nhỏ để tiện cho việc chia sẻ hoặc quản lý? Trong hướng dẫn này, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách cắt file PDF một cách dễ dàng và hiệu quả.

Cắt file PDF có thể thực hiện với các công cụ trực tuyến miễn phí hoặc các ứng dụng PDF chuyên nghiệp. Dưới đây là hướng dẫn cách thực hiện việc này:

Sử dụng công cụ trực tuyến miễn phí:

Truy cập một trang web cắt PDF trực tuyến, ví dụ như “Smallpdf” hoặc “ILovePDF”.

Tải tài liệu PDF mà bạn muốn cắt lên trang web.

Chọn vị trí bạn muốn cắt tài liệu PDF tại đây bằng cách xác định các trang hoặc phần cụ thể.

Nhấn nút “Cắt” hoặc “Split” để tạo các phần con của tài liệu.

Sau khi quá trình hoàn thành, tải xuống các phần con đã cắt về máy tính của bạn.

Sử dụng phần mềm PDF chuyên nghiệp:

Cài đặt và mở một ứng dụng PDF như Adobe Acrobat hoặc Foxit PhantomPDF.

Mở tài liệu PDF trong ứng dụng này.

Chọn công cụ “Cắt” hoặc “Split” trong ứng dụng.

Xác định các vị trí cắt và lưu lại các phần con của tài liệu.

Lưu các phần con đã cắt vào máy tính của bạn.

English (Tiếng Anh):

Have you ever found yourself in a situation where you need to split a PDF document into smaller parts for easier sharing or management? In this guide, we will show you how to split a PDF file easily and efficiently.

Splitting a PDF file can be done using free online tools or professional PDF applications. Here’s how to do it:

Using free online tools:

Go to an online PDF splitting website, such as “Smallpdf” or “ILovePDF.”

Upload the PDF document you want to split to the website.

Select the specific pages or portions of the document where you want to make cuts.

Click the “Split” button to create the subparts of the document.

Once the process is complete, download the split parts to your computer.

Using professional PDF software:

Install and open a PDF application like Adobe Acrobat or Foxit PhantomPDF.

Open the PDF document within the application.

Select the “Split” tool or option in the application.

Specify the cutting points and save the split portions of the document.

Save the split parts to your computer.

China (Tiếng Trung):

你是否曾经遇到需要将PDF文档分割成小部分以便于分享或管理的情况?在本指南中,我们将向您展示如何轻松高效地分割PDF文件。

分割PDF文件可以使用免费在线工具或专业的PDF应用程序来完成。以下是操作步骤:

使用免费在线工具:

访问在线PDF分割网站,例如“Smallpdf”或“ILovePDF”。

将您想要分割的PDF文档上传到网站。

选择您希望分割文档的特定页面或部分。

单击“分割”按钮以创建文档的子部分。

完成后,将分割好的部分下载到您的计算机上。

使用专业PDF软件:

安装并打开PDF应用程序,如Adobe Acrobat或Foxit PhantomPDF。

在应用程序内打开PDF文档。

选择应用程序中的“分割”工具或选项。

指定切割点并保存文档的分割部分。

将分割好的部分保存到您的计算机上。

hướng dẫn cắt file pdf

Leave a Reply

All in one