Hướng Dẫn Chi Tiết: Cài Đặt Discord trên Linux – Bạn Đang Tìm Đúng Cách!

Hướng Dẫn Chi Tiết: Cài Đặt Discord trên Linux – Bạn Đang Tìm Đúng Cách!

Discord là một nền tảng trò chuyện thoại và văn bản miễn phí được sử dụng bởi hàng triệu người trên toàn thế giới. Nó có sẵn cho nhiều nền tảng, bao gồm Windows, macOS, Linux và các thiết bị di động.

Nếu bạn đang sử dụng Linux và muốn cài đặt Discord, bài viết này sẽ hướng dẫn bạn chi tiết cách thực hiện.

Cài đặt Discord trên Ubuntu

Để cài đặt Discord trên Ubuntu, hãy làm theo các bước sau:

Mở Terminal.

Nhập lệnh sau để thêm kho lưu trữ Discord:

sudo add-apt-repository ppa:discord/stable

Cập nhật danh sách các gói phần mềm có sẵn:

sudo apt update

Cài đặt Discord:

sudo apt install discord

Cài đặt Discord trên Fedora

Để cài đặt Discord trên Fedora, hãy làm theo các bước sau:

Mở Terminal.

Nhập lệnh sau để thêm kho lưu trữ Discord:

sudo dnf copr enable discordapp/discord

Cập nhật danh sách các gói phần mềm có sẵn:

sudo dnf update

Cài đặt Discord:

sudo dnf install discord

Cài đặt Discord trên Arch Linux

Để cài đặt Discord trên Arch Linux, hãy làm theo các bước sau:

Mở Terminal.

Nhập lệnh sau để thêm kho lưu trữ Discord:

sudo pacman -Syu

Cài đặt Discord:

sudo pacman -S discord

Cài đặt Discord trên các bản phân phối Linux khác

Để cài đặt Discord trên các bản phân phối Linux khác, hãy truy cập trang web Discord và tải xuống tệp nhị phân Discord cho bản phân phối của bạn. Sau khi tải xuống tệp, hãy giải nén nó và chạy tệp thực thi để cài đặt Discord.

Kết thúc

Bây giờ bạn đã biết cách cài đặt Discord trên Linux. Sau khi cài đặt, bạn có thể bắt đầu sử dụng Discord để trò chuyện với bạn bè và gia đình.

English Version

How to Install Discord on Linux – You’re in the Right Place!

Discord is a free voice and text chat platform used by millions of people around the world. It is available for many platforms, including Windows, macOS, Linux, and mobile devices.

If you are using Linux and want to install Discord, this article will walk you through the steps in detail.

Installing Discord on Ubuntu

To install Discord on Ubuntu, follow these steps:

Open Terminal.

Enter the following command to add the Discord repository:

sudo add-apt-repository ppa:discord/stable

Update the list of available software packages:

sudo apt update

Install Discord:

sudo apt install discord

Installing Discord on Fedora

To install Discord on Fedora, follow these steps:

Open Terminal.

Enter the following command to add the Discord repository:

sudo dnf copr enable discordapp/discord

Update the list of available software packages:

sudo dnf update

Install Discord:

sudo dnf install discord

Installing Discord on Arch Linux

To install Discord on Arch Linux, follow these steps:

Open Terminal.

Enter the following command to update the list of available software packages:

sudo pacman -Syu

Install Discord:

sudo pacman -S discord

Installing Discord on other Linux distributions

To install Discord on other Linux distributions, visit the Discord website and download the Discord binary for your distribution. Once you have downloaded the file, unzip it and run the executable to install Discord.

Conclusion

Now you know how to install Discord on Linux. After installing, you can start using Discord to chat with your friends and family.

SEO Tips

Use relevant keywords throughout the article.

Include a brief introduction and conclusion.

Use images and videos to break up the text.

Leave a Comment

All in one