Hướng dẫn list sản phẩm FBA và tạo đơn FBA trên Gearment

Guide to Listing FBA Products and Creating FBA Orders on Gearment

Nếu bạn là người kinh doanh trực tuyến và đang tìm cách tối ưu hóa quá trình bán hàng trên Amazon, việc sử dụng dịch vụ Fulfillment by Amazon (FBA) có thể là lựa chọn tốt cho bạn. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách list sản phẩm FBA và tạo đơn FBA trên Gearment một cách chi tiết và dễ hiểu.

If you’re an online business owner looking to streamline your Amazon selling process, utilizing Fulfillment by Amazon (FBA) could be a great choice. In this article, we’ll guide you through the process of listing FBA products and creating FBA orders on Gearment in a detailed and easy-to-understand manner.

 1. Đăng nhập vào tài khoản Gearment
 2. 1. Log in to Your Gearment Account
 3. Trước tiên, bạn cần đăng nhập vào tài khoản Gearment của mình. Nếu bạn chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới.
 4. First, you need to log in to your Gearment account. If you don’t have an account yet, sign up for a new one.
 5. 2. Chọn “Tạo Sản Phẩm FBA”
 6. 2. Select “Create FBA Product”
 7. Sau khi đăng nhập, hãy chọn tùy chọn “Tạo Sản Phẩm FBA” trên trang chính của tài khoản của bạn.
 8. After logging in, select the “Create FBA Product” option on your account’s main page.
 9. 3. Thêm Thông Tin Sản Phẩm
 10. 3. Add Product Information
 11. Thêm thông tin chi tiết về sản phẩm của bạn, bao gồm tên, mô tả, giá, và số lượng có sẵn. Hãy đảm bảo rằng thông tin này đầy đủ và chính xác.
 12. Add detailed information about your product, including its name, description, price, and available quantity. Make sure this information is complete and accurate.
 13. 4. Xác định Sản Phẩm FBA
 14. 4. Identify FBA Product
 15. Trong phần này, bạn sẽ chọn “Sản phẩm này là Sản phẩm FBA” để đánh dấu sản phẩm là FBA. Bạn cũng có thể xác định kho FBA bạn muốn sử dụng.
 16. In this section, you’ll select “This product is an FBA product” to mark the product as FBA. You can also specify which FBA warehouse you want to use.
 17. 5. Xác Nhận và Đăng Sản Phẩm
 18. 5. Confirm and Publish the Product
 19. Cuối cùng, xác nhận thông tin của bạn và đăng sản phẩm lên Gearment. Sản phẩm của bạn sẽ sẵn sàng để bán trên Amazon sử dụng dịch vụ FBA.
 20. Finally, confirm your information and publish the product on Gearment. Your product will be ready to sell on Amazon using the FBA service.
 21. 6. Tạo Đơn FBA trên Gearment
 22. 6. Create FBA Orders on Gearment
 23. Nếu bạn đã có sản phẩm FBA trên Gearment và muốn tạo đơn FBA, hãy thực hiện các bước sau:
 24. If you already have FBA products on Gearment and want to create FBA orders, follow these steps:
 25. Đăng nhập vào tài khoản Gearment của bạn.
 26. Chọn “Tạo Đơn FBA” và nhập thông tin đơn hàng.
 27. Chọn sản phẩm FBA bạn muốn thêm vào đơn hàng.
 28. Xác nhận đơn hàng và hoàn tất quá trình tạo đơn FBA.
 29. Log in to your Gearment account.
 30. Select “Create FBA Order” and enter the order details.
 31. Choose the FBA products you want to add to the order.
 32. Confirm the order and complete the FBA order creation process.
 33. Bây giờ bạn đã biết cách list sản phẩm FBA và tạo đơn FBA trên Gearment một cách dễ dàng. Hãy thử áp dụng những hướng dẫn này để tối ưu hóa kinh doanh trực tuyến của bạn trên Amazon và tận hưởng lợi ích từ dịch vụ FBA.
 34. Now that you know how to list FBA products and create FBA orders on Gearment, give these instructions a try to streamline your online business on Amazon and reap the benefits of the FBA service.
Hướng dẫn list sản phẩm FBA và tạo đơn FBA trên Gearment

Leave a Reply

All in one