Khám Phá 3 Phương Pháp Độc Đáo để Lưu Lịch Sử Trò Chuyện với ChatGPT

Tiếng Việt

Khám Phá 3 Phương Pháp Độc Đáo để Lưu Lịch Sử Trò Chuyện với ChatGPT

ChatGPT là một mô hình ngôn ngữ lớn được tạo ra bởi OpenAI. Nó có thể tạo văn bản, dịch ngôn ngữ, viết các loại nội dung sáng tạo khác nhau và trả lời câu hỏi của bạn một cách đầy đủ thông tin. Nếu bạn đang sử dụng ChatGPT, bạn có thể muốn lưu lịch sử trò chuyện của mình để tham khảo sau.

Dưới đây là ba phương pháp độc đáo để lưu lịch sử trò chuyện với ChatGPT:

 1. Sử dụng tính năng “Lưu trữ” của ChatGPT
 2. ChatGPT có một tính năng tích hợp cho phép bạn lưu trữ các cuộc trò chuyện. Để sử dụng tính năng này, hãy mở cuộc trò chuyện với ChatGPT và nhấp vào nút “Lưu trữ”. Cuộc trò chuyện sẽ được lưu vào thư mục “Lịch sử trò chuyện” của bạn.
 3. 2. Sử dụng một công cụ ghi âm màn hình
 4. Bạn có thể sử dụng một công cụ ghi âm màn hình để ghi lại các cuộc trò chuyện của mình với ChatGPT. Điều này sẽ tạo ra một bản ghi video của cuộc trò chuyện mà bạn có thể xem lại sau.
 5. 3. Sử dụng một công cụ dịch văn bản
 6. Bạn có thể sử dụng một công cụ dịch văn bản để chuyển đổi các cuộc trò chuyện của mình với ChatGPT sang định dạng văn bản. Điều này sẽ cho phép bạn lưu các cuộc trò chuyện dưới dạng tệp văn bản mà bạn có thể mở trong bất kỳ trình soạn thảo văn bản nào.
 7. Lựa chọn phương pháp nào phụ thuộc vào nhu cầu của bạn. Nếu bạn chỉ muốn lưu một cuộc trò chuyện ngắn, thì tính năng “Lưu trữ” của ChatGPT là một lựa chọn tốt. Nếu bạn muốn lưu nhiều cuộc trò chuyện hoặc muốn có bản sao lưu của các cuộc trò chuyện của mình, thì bạn có thể sử dụng một công cụ ghi âm màn hình hoặc một công cụ dịch văn bản.
 8. English
 9. Explore 3 Unique Ways to Save ChatGPT Conversation History
 10. ChatGPT is a large language model created by OpenAI. It can generate text, translate languages, write different kinds of creative content, and answer your questions in an informative way. If you are using ChatGPT, you may want to save your conversation history for future reference.
 11. Here are three unique ways to save ChatGPT conversation history:
 12. 1. Use ChatGPT’s “Save” feature
 13. ChatGPT has a built-in feature that allows you to save conversations. To use this feature, open a conversation with ChatGPT and click the “Save” button. The conversation will be saved to your “Conversation History” folder.
 14. 2. Use a screen recording tool
 15. You can use a screen recording tool to record your conversations with ChatGPT. This will create a video recording of the conversation that you can watch back later.
 16. 3. Use a text translation tool
 17. You can use a text translation tool to convert your conversations with ChatGPT to a text format. This will allow you to save conversations as a text file that you can open in any text editor.
 18. The choice of which method to use depends on your needs. If you only want to save a short conversation, then ChatGPT’s “Save” feature is a good option. If you want to save multiple conversations or want a backup of your conversations, then you can use a screen recording tool or a text translation tool.

Leave a Comment

All in one