Anti Detect Browser, Gologin FREE, Code Tools Theo Yêu Cầu

Sửa lỗi mã 5665 không list được theo tên thương hiệu Amazon

Title: How to Fix Error Code 5665 and List Products by Amazon Brand Name

Việt Nam:

Bạn đang kinh doanh trên Amazon và gặp phải vấn đề với mã lỗi 5665 khi bạn cố gắng liệt kê sản phẩm theo tên thương hiệu Amazon? Đừng lo lắng, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách khắc phục vấn đề này một cách dễ dàng và nhanh chóng.

Mã lỗi 5665 là gì?

Mã lỗi 5665 thường xuất hiện khi bạn cố gắng tạo hoặc chỉnh sửa danh sách sản phẩm và muốn sử dụng tên thương hiệu của Amazon để sắp xếp chúng. Thông báo lỗi này thường đi kèm với một thông báo lỗi thông thường, nhưng bạn không biết phải làm gì tiếp theo. Đừng lo, chúng ta sẽ đi vào cách khắc phục.

Cách sửa lỗi mã 5665 và liệt kê sản phẩm theo tên thương hiệu Amazon:

Đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản Amazon Seller Central của mình.

Trong giao diện Seller Central, di chuyển đến trang “Inventory” (Sản phẩm tồn kho).

Chọn “Add a Product” (Thêm một sản phẩm) hoặc “Edit” (Chỉnh sửa) sản phẩm bạn muốn liệt kê.

Tại mục “Brand” (Thương hiệu), hãy đảm bảo rằng bạn đã chọn tên thương hiệu của Amazon mà bạn muốn sử dụng.

Lưu thay đổi của bạn và tiến hành tạo hoặc chỉnh sửa danh sách sản phẩm.

Đó là tất cả! Bây giờ, sản phẩm của bạn sẽ được liệt kê dựa trên tên thương hiệu Amazon mà bạn đã chọn.

Nếu bạn vẫn gặp vấn đề hoặc mã lỗi 5665 vẫn xuất hiện, hãy liên hệ với bộ phận hỗ trợ của Amazon Seller Central để được giúp đỡ thêm.

Tiếng Anh:

Are you running an Amazon business and encountering issues with error code 5665 when trying to list products by Amazon brand name? Don’t worry, we’ll guide you through resolving this issue quickly and easily.

What is Error Code 5665?

Error code 5665 often appears when you’re trying to create or edit product listings and want to use Amazon’s brand name to categorize them. This error message typically comes with a generic error message, leaving you unsure of what to do next. Fear not; we’ll delve into the troubleshooting steps.

How to Fix Error Code 5665 and List Products by Amazon Brand Name:

Ensure you’re logged into your Amazon Seller Central account.

In the Seller Central interface, navigate to the “Inventory” page.

Choose “Add a Product” or “Edit” the product you want to list.

In the “Brand” section, make sure you’ve selected the Amazon brand name you want to use.

Save your changes and proceed to create or edit the product listing.

That’s it! Your product will now be listed based on the Amazon brand name you selected.

If you still encounter issues or error code 5665 persists, reach out to Amazon Seller Central’s support department for further assistance.

Leave a Comment

All in one