Tiêu đề: Tìm sản phẩm POD FBA có sẵn tại Mỹ

Bài viết bằng tiếng Việt:

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách tìm sản phẩm POD (Print on Demand) FBA (Fulfillment by Amazon) có sẵn tại Mỹ. POD FBA là một mô hình kinh doanh phổ biến, cho phép bạn tạo ra sản phẩm tùy chỉnh và Amazon sẽ quản lý việc lưu trữ, đóng gói và giao hàng cho bạn. Dưới đây là một số bước bạn có thể thực hiện để tìm sản phẩm POD FBA tại Mỹ:

Nghiên cứu thị trường: Đầu tiên, bạn cần nghiên cứu thị trường để xác định nhu cầu và cạnh tranh trong ngành bạn quan tâm. Sử dụng các công cụ như Google Trends và Amazon Best Sellers để tìm kiếm ý tưởng sản phẩm.

Tìm nhà cung cấp POD: Sau khi bạn đã xác định sản phẩm mục tiêu, hãy tìm nhà cung cấp POD có trụ sở tại Mỹ. Các tùy chọn phổ biến bao gồm Printful, Printify và AOP+.

Đăng ký tài khoản FBA: Nếu bạn chưa có tài khoản FBA, hãy đăng ký một tài khoản người bán trên Amazon và kích hoạt dịch vụ FBA.

Tạo sản phẩm tùy chỉnh: Sử dụng công cụ của nhà cung cấp POD để thiết kế và tạo sản phẩm tùy chỉnh của bạn. Bạn có thể in hình ảnh, thiết kế hoặc thông điệp riêng lên các sản phẩm như áo thun, ốp điện thoại, hoặc hơn thế nữa.

Liên kết với tài khoản FBA: Khi bạn đã tạo sản phẩm, liên kết tài khoản FBA của bạn với nhà cung cấp POD để Amazon biết rằng sản phẩm này sẽ được giao hàng bởi FBA.

Quản lý lưu trữ và vận chuyển: Amazon FBA sẽ quản lý việc lưu trữ sản phẩm và giao hàng cho bạn khi có đơn đặt hàng.

Quảng bá sản phẩm: Cuối cùng, hãy sử dụng các chiến lược tiếp thị để quảng bá sản phẩm của bạn trên Amazon và các nền tảng khác như mạng xã hội và trang web cá nhân.

Với các bước này, bạn có thể tìm và bắt đầu kinh doanh sản phẩm POD FBA tại Mỹ một cách hiệu quả.

English Version:

In this article, we will guide you on how to find Print on Demand (POD) FBA products available in the United States. POD FBA is a popular business model that allows you to create custom products, and Amazon will handle storage, packing, and shipping for you. Below are some steps you can take to find POD FBA products in the US:

Market Research: First, you need to research the market to identify demand and competition in your chosen niche. Use tools like Google Trends and Amazon Best Sellers to search for product ideas.

Find a POD Supplier: Once you have identified your target product, search for a POD supplier based in the US. Popular options include Printful, Printify, and AOP+.

Register for an FBA Account: If you don’t already have an FBA account, sign up for a seller account on Amazon and activate the FBA service.

Create Custom Products: Use the tools provided by the POD supplier to design and create your custom products. You can print images, designs, or personalized messages on items such as T-shirts, phone cases, and more.

Link to Your FBA Account: Once you have created the products, link your FBA account with the POD supplier to let Amazon know that these products will be fulfilled by FBA.

Manage Storage and Shipping: Amazon FBA will manage product storage and handle shipping when orders are placed.

Promote Your Product: Finally, use marketing strategies to promote your products on Amazon and other platforms, such as social media and personal websites.

With these steps, you can efficiently find and start a POD FBA business in the United States.

Chinese Version (Simplified Chinese):

在本文中,我们将为您介绍如何找到在美国提供的POD FBA(按需印刷,由亚马逊履行)产品。POD FBA是一种流行的业务模式,允许您创建定制产品,而亚马逊将为您处理存储、包装和发货。以下是您可以采取的一些步骤,以找到美国的POD FBA产品:

市场研究: 首先,您需要研究市场,以确定您所选择的领域的需求和竞争情况。使用工具如Google趋势和亚马逊畅销榜来搜索产品创意。

寻找POD供应商: 一旦您确定了目标产品,搜索位于美国的POD供应商。流行的选择包括Printful、Printify和AOP+。

注册FBA账户: 如果您还没有FBA账户,可以在亚马逊上注册一个卖家账户,并激活FBA服务。

创建定制产品: 使用POD供应商提供的工具,设计和创建您的定制产品。您可以在T恤、手机壳等物品上印刷图像、设计或个性化信息。

链接到您的FBA账户: 创建了产品后,将您的FBA账户与POD供应商链接,以通知

Tìm sản phẩm POD FBA có sẵn tại Mỹ

Leave a Reply

All in one