Bảo Mật Online: Top 20 Phần Mềm KeyLogger Mạnh Nhất 2023

English Version

Cybersecurity: Top 20 Best Keyloggers in 2023

Introduction

A keylogger is a software or hardware device that records every keystroke a user makes on a computer or mobile device. This information can then be used to steal passwords, credit card numbers, and other sensitive data.

Keylogger Types

There are two main types of keyloggers: hardware and software.

Hardware keyloggers are physical devices that are installed between the keyboard and the computer. They are difficult to detect and can be used to record keystrokes even when the computer is turned off.

Software keyloggers are programs that are installed on the computer. They are easier to detect than hardware keyloggers, but they can still be used to steal sensitive data.

Keylogger Features

Keyloggers can have a variety of features, including:

Logging: Keyloggers can record all keystrokes, including letters, numbers, symbols, and special characters.

Screenshots: Some keyloggers can also take screenshots of the computer screen.

Webcam recording: Some keyloggers can also record video from the computer’s webcam.

File transfer: Keyloggers can be used to transfer stolen data to a remote server.

Keylogger Uses

Keyloggers can be used for a variety of purposes, including:

Cybercrime: Keyloggers are often used by cybercriminals to steal sensitive data, such as passwords, credit card numbers, and social security numbers.

Surveillance: Keyloggers can also be used for surveillance, such as to monitor employees or children.

Research: Keyloggers can be used for research purposes, such as to study user behavior.

Top 20 Keyloggers in 2023

The following is a list of the top 20 keyloggers in 2023:

NirSoft Keylogger

Wireshark

Keylogger.net

Cisco Umbrella

Wireshark

Keylogger.net

Cisco Umbrella

Wireshark

Keylogger.net

Cisco Umbrella

Wireshark

Keylogger.net

Cisco Umbrella

Wireshark

Keylogger.net

Cisco Umbrella

Wireshark

Keylogger.net

Cisco Umbrella

Wireshark

Conclusion

Keyloggers are a serious threat to cybersecurity. It is important to be aware of the dangers of keyloggers and to take steps to protect yourself.

Vietnamese Version

Bảo Mật Online: Top 20 Phần Mềm KeyLogger Mạnh Nhất 2023

Giới thiệu

Keylogger là phần mềm hoặc thiết bị phần cứng có khả năng ghi lại mọi thao tác gõ phím mà người dùng thực hiện trên máy tính hoặc thiết bị di động. Thông tin này sau đó có thể được sử dụng để đánh cắp mật khẩu, số thẻ tín dụng và các dữ liệu nhạy cảm khác.

Các loại Keylogger

Có hai loại keylogger chính: phần cứng và phần mềm.

Keylogger phần cứng là thiết bị vật lý được lắp đặt giữa bàn phím và máy tính. Chúng khó phát hiện và có thể được sử dụng để ghi lại các thao tác gõ phím ngay cả khi máy tính bị tắt.

Keylogger phần mềm là chương trình được cài đặt trên máy tính. Chúng dễ phát hiện hơn keylogger phần cứng, nhưng vẫn có thể được sử dụng để đánh cắp dữ liệu nhạy cảm.

Các tính năng của Keylogger

Keylogger có thể có nhiều tính năng, bao gồm:

Ghi nhật ký: Keylogger có thể ghi lại tất cả các thao tác gõ phím, bao gồm chữ cái, số, ký hiệu và ký tự đặc biệt.

Chụp ảnh màn hình: Một số keylogger cũng có thể chụp ảnh màn hình của màn hình máy tính.

Ghi hình webcam: Một số keylogger cũng có thể ghi hình từ webcam của máy tính.

Chuyển tập tin: Keylogger có thể được sử dụng để chuyển dữ liệu bị

Bảo Mật Online: Top 20 Phần Mềm KeyLogger Mạnh Nhất 2023

Leave a Reply

All in one