$0.00

Công cụ này cung cấp:

 • Theo dõi biến động giá: Nhận thông báo khi giá sản phẩm thay đổi.
 • Cập nhật kho hàng: Biết ngay khi sản phẩm hết hàng hoặc có hàng trở lại.
 • Tiết kiệm thời gian: Tự động theo dõi thay vì kiểm tra thủ công.
 • Đưa ra quyết định mua hàng sáng suốt: Mua hàng khi giá tốt và sản phẩm có sẵn.

Công cụ phù hợp cho:

 • Người bán hàng online: Theo dõi giá cả của đối thủ cạnh tranh và điều chỉnh chiến lược bán hàng.
 • Nhà đầu tư: Theo dõi biến động giá của sản phẩm tiềm năng để đầu tư.
 • Người mua hàng: Nhận thông báo giảm giá để mua hàng tiết kiệm.
SKU: Automatically track Amazon product prices and stock Category: Tags: , ,

Description

Automatically track Amazon product prices and stock, get notified via Telegram

Description:

Are you looking for a tool to help you track the prices and stock levels of Amazon products efficiently? Then use the Amazon Product Price and Stock Tracking Tool with Telegram Notification!

This tool provides:

 • Price change tracking: Get notified when product prices change.
 • Inventory updates: Know immediately when a product is out of stock or back in stock.
 • Save time: Automate tracking instead of checking manually.
 • Make informed purchasing decisions: Buy when prices are good and products are available.

The tool is suitable for:

 • Online sellers: Track competitor prices and adjust sales strategies.
 • Investors: Track price movements of potential investment products.
 • Buyers: Receive discount notifications to save money on purchases.

Key features:

 • Supports multiple products: Track any product on Amazon.
 • Flexible checking frequency: Set the price and stock checking time to suit your needs.
 • Telegram notifications: Receive notifications directly on Telegram.
 • Price history storage: Review past price movements.
 • Supports multiple Telegram accounts: Receive notifications on multiple accounts.

How to use:

 1. Sign up for an account: Visit the tool’s website and create a free account.
 2. Add products: Enter the URL of the Amazon products you want to track.
 3. Set up notifications: Choose the checking frequency and notification method.
 4. Start tracking: The tool will automatically track the price and stock of the products and send you notifications when there are changes.

Please note:

 • Use the tool responsibly and comply with Amazon’s policies.
 • The video is for reference only, please research carefully before using.

Keywords: amazon price tracking, amazon stock tracking, amazon price tracking tool, amazon stock tracking tool, telegram amazon bot, amazon price alert, amazon stock alert

Bạn đang tìm kiếm công cụ giúp theo dõi giá cả và tình trạng kho hàng của sản phẩm Amazon một cách hiệu quả? Hãy sử dụng Công cụ theo dõi giá và kho hàng Amazon tự động, thông báo qua Telegram!

Công cụ này cung cấp:

 • Theo dõi biến động giá: Nhận thông báo khi giá sản phẩm thay đổi.
 • Cập nhật kho hàng: Biết ngay khi sản phẩm hết hàng hoặc có hàng trở lại.
 • Tiết kiệm thời gian: Tự động theo dõi thay vì kiểm tra thủ công.
 • Đưa ra quyết định mua hàng sáng suốt: Mua hàng khi giá tốt và sản phẩm có sẵn.

Công cụ phù hợp cho:

 • Người bán hàng online: Theo dõi giá cả của đối thủ cạnh tranh và điều chỉnh chiến lược bán hàng.
 • Nhà đầu tư: Theo dõi biến động giá của sản phẩm tiềm năng để đầu tư.
 • Người mua hàng: Nhận thông báo giảm giá để mua hàng tiết kiệm.

Tính năng nổi bật:

 • Hỗ trợ nhiều sản phẩm: Theo dõi bất kỳ sản phẩm nào trên Amazon.
 • Tần suất kiểm tra linh hoạt: Cài đặt thời gian kiểm tra giá và kho hàng phù hợp với nhu cầu.
 • Thông báo qua Telegram: Nhận thông báo trực tiếp trên Telegram.
 • Lưu trữ lịch sử giá: Xem lại biến động giá trong quá khứ.
 • Hỗ trợ nhiều tài khoản Telegram: Nhận thông báo trên nhiều tài khoản.

Cách sử dụng:

 1. Đăng ký tài khoản: Truy cập trang web của công cụ và tạo tài khoản miễn phí.
 2. Thêm sản phẩm: Nhập URL sản phẩm Amazon mà bạn muốn theo dõi.
 3. Cài đặt thông báo: Chọn tần suất kiểm tra và phương thức thông báo.
 4. Bắt đầu theo dõi: Công cụ sẽ tự động theo dõi giá và kho hàng của sản phẩm và gửi thông báo cho bạn khi có thay đổi.

Lưu ý:

 • Sử dụng công cụ một cách có trách nhiệm và tuân thủ các quy định của Amazon.
 • Video chỉ mang tính chất tham khảo, hãy nghiên cứu kỹ trước khi sử dụng.

Từ khóa: theo dõi giá amazon, theo dõi kho hàng amazon, tool theo dõi giá amazon, tool theo dõi kho hàng amazon, bot telegram amazon, báo giá amazon, báo kho hàng amazon

Automatically track Amazon product prices and stock, get notified via Telegram

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Automatically track Amazon product prices and stock, get notified via Telegram”
All in one