Arix Coin| Share công cụ tự động làm nhiệm vụ airdrop miễn phí

Hướng Dẫn Dễ Hiểu Tự Động Nhận Arix Coin Trên Telegram Mỗi Giờ​

Tính Năng:

 • Tự động nhận Arix Coin
 • Hỗ trợ nhiều tài khoản
 • Chỉ cần ID tài khoản Telegram

Đăng Ký: Nhấp vào liên kết sau để đăng ký: https://t.me/ARIXcoin_bot?start=ref_5014079019
Lưu Ý: Hãy bấm vào link đăng ký, nó không mất gì mà bạn được sử dụng bot miễn phí! Sống chất sẽ trúng kèo tiền tỉ 

Cách Lấy ID Tài Khoản Telegram:

 1. Mở bot này: https://t.me/MissRose_bot
 2. Gửi tin nhắn /id để nhận ID tài khoản của bạn

Sử Dụng Công Cụ:

 1. Tải công cụ và mở file id.txt.
 2. Thêm ID tài khoản Telegram vào file, mỗi dòng một ID.
 3. Khởi động bot và bắt đầu tự động nhận Arix Coin.

Liên Hệ: Nếu cần chỉnh sửa thông tin hoặc lấy mã nguồn, liên hệ @ToolsKiemTrieuDo trên Telegram.


Simple Guide to Auto Claim Arix Coin on Telegram Every Hour​

Features:

 • Auto claim Arix Coin
 • Supports multiple accounts
 • Only needs a Telegram Account ID

Register: Click the following link to register: https://t.me/ARIXcoin_bot?start=ref_5014079019
Note: Click the registration link, it costs nothing and allows you to use the bot for free!
How to Get a Telegram Account ID:

 1. Open this bot: https://t.me/MissRose_bot
 2. Send the message /id to get your account ID

Using the Tool:

 1. Download the tool and open the id.txt file.
 2. Add your Telegram account IDs to the file, one per line.
 3. Start the bot and begin auto-claiming Arix Coin.

Contact: For source code or info edits, contact @ToolsKiemTrieuDo on Telegram.

Arix Coin| Share công cụ tự động làm nhiệm vụ airdrop miễn phí

Leave a Reply

All in one