Hướng Dẫn Sử Dụng Bot Tự Động Nhận Thưởng trên Pocketfi Bot Telegram Mỗi 1 Giờ

Tính Năng

  • Tự Động Nhận Thưởng
  • Hỗ Trợ Nhiều Tài Khoản

Đăng Ký

Nhấn vào liên kết sau để đăng ký: https://t.me/pocketfi_bot/Mining?startapp=5014079019

Hướng Dẫn Sử Dụng

Đảm bảo rằng máy tính của bạn đã cài đặt Python

Trang web cài đặt Python: https://python.org

Hướng Dẫn Lấy Dữ Liệu Telegram

1. Lấy Dữ Liệu Trên Ứng Dụng Telegram

Nếu bạn đang đăng nhập Telegram trên ứng dụng:

2. Lấy Dữ Liệu Trên Trình Duyệt (Browser)

Nếu bạn đang đăng nhập Telegram trên trình duyệt:

  • Thực hiện theo hướng dẫn chi tiết để lấy dữ liệu Telegram trên trình duyệt: Hướng Dẫn Chi Tiết

Chạy 24/7

Bạn có thể chạy bot liên tục 24/7 bằng cách sử dụng VPS / RDP. Bạn có thể sử dụng ứng dụng screen trên VPS Linux để chạy bot dưới dạng quy trình nền.

Hỗ Trợ

=> Tham gia nhóm của chúng tôi để cập nhật thêm và nhận thêm CÔNG CỤ MIỄN PHÍ (MMO + Crypto)!

=> Những ai muốn tải mã nguồn hoặc không biết mã hóa mà muốn đổi thông tin thành tên cá nhân của mình thì liên hệ admin @ToolsKiemTrieuDo để được giúp đỡ.


Instructions for Auto Claiming with Pocketfi Bot on Telegram Every Hour

Features

  • Auto Claim
  • Multi Account Support

Register

Click the following link to register: https://t.me/pocketfi_bot/Mining?startapp=5014079019

How to Use

Make sure your computer has Python installed

Python website: https://python.org

Guide to Extracting Telegram Data

1. Extracting Data from the Telegram App

If you are logged into Telegram on the app:

2. Extracting Data from the Browser

If you are logged into Telegram on a browser:

  • Follow the detailed guide to extract Telegram data from the browser: Detailed Guide

Run 24/7

You can run the script bot 24/7 using VPS / RDP. You can use the screen application on VPS Linux to run the script bot in the background.

Support

=> Join our group for more updates and get more FREE TOOLS (MMO + Crypto)!

=> For those who want to download the source code or those who are not familiar with coding but want to change the “information” to their own personal name, please contact the admin @ToolsKiemTrieuDo for assistance.

Share free bot Pocketfi Free| Công cụ tự động airdrop, 1 triệu tài khoản telegram miễn phí

Leave a Reply

All in one