Khám Phá Windows Terminal: Tính Năng, Hướng Dẫn Sử Dụng và Tổng Quan Đầy Đủ

Tiếng Việt

Windows Terminal là một ứng dụng dòng lệnh mới được Microsoft phát hành vào năm 2019. Ứng dụng này thay thế cho Command Prompt và PowerShell, cung cấp một giao diện thống nhất cho các dòng lệnh khác nhau.

Tính năng

Windows Terminal có nhiều tính năng nổi bật, bao gồm:

Hỗ trợ nhiều giao diện dòng lệnh: Windows Terminal có thể chạy các dòng lệnh khác nhau, bao gồm Command Prompt, PowerShell, WSL, và Azure Cloud Shell.

Chế độ tab: Windows Terminal cho phép người dùng mở nhiều tab dòng lệnh cùng một lúc.

Chế độ chỉnh sửa: Windows Terminal có chế độ chỉnh sửa tích hợp, giúp người dùng dễ dàng chỉnh sửa các lệnh.

Chế độ đầy đủ màn hình: Windows Terminal có chế độ đầy đủ màn hình, giúp người dùng tập trung vào các lệnh.

Hướng dẫn sử dụng

Để mở Windows Terminal, bạn có thể tìm kiếm ứng dụng này trong menu Start. Sau khi ứng dụng được mở, bạn có thể bắt đầu sử dụng các dòng lệnh khác nhau.

Để mở một tab mới, bạn có thể nhấn tổ hợp phím Ctrl + Shift + N. Để chuyển đổi giữa các tab, bạn có thể nhấn Tab hoặc sử dụng chuột.

Để chỉnh sửa một lệnh, bạn có thể nhấn Enter để mở chế độ chỉnh sửa. Khi ở chế độ chỉnh sửa, bạn có thể sử dụng các phím tắt để chỉnh sửa lệnh.

Để thoát khỏi Windows Terminal, bạn có thể nhấn tổ hợp phím Ctrl + C.

Tổng quan đầy đủ

Windows Terminal là một ứng dụng dòng lệnh mạnh mẽ và linh hoạt. Ứng dụng này cung cấp một giao diện thống nhất cho các dòng lệnh khác nhau, giúp người dùng dễ dàng sử dụng các lệnh.

English

Windows Terminal is a new command-line application released by Microsoft in 2019. The application replaces Command Prompt and PowerShell, providing a unified interface for different command-line shells.

Features

Windows Terminal has many notable features, including:

Support for multiple command-line shells: Windows Terminal can run different command-line shells, including Command Prompt, PowerShell, WSL, and Azure Cloud Shell.

Tab mode: Windows Terminal allows users to open multiple command-line tabs at the same time.

Editing mode: Windows Terminal has an integrated editing mode, making it easy for users to edit commands.

Full-screen mode: Windows Terminal has a full-screen mode, helping users focus on commands.

Instructions

To open Windows Terminal, you can search for the application in the Start menu. Once the application is open, you can start using the different command-line shells.

To open a new tab, you can press Ctrl + Shift + N. To switch between tabs, you can press Tab or use the mouse.

To edit a command, you can press Enter to open the editing mode. When in editing mode, you can use keyboard shortcuts to edit the command.

To exit Windows Terminal, you can press Ctrl + C.

Full overview

Windows Terminal is a powerful and versatile command-line application. The application provides a unified interface for different command-line shells, making it easy for users to use commands.

Additional information

For more information about Windows Terminal, you can visit the following resources:

Windows Terminal documentation: https://docs.microsoft.com/en-us/windows/terminal/

Windows Terminal blog: https://devblogs.microsoft.com/commandline/

Windows Terminal GitHub repository: https://github.com/microsoft/terminal

Khám Phá Windows Terminal: Tính Năng, Hướng Dẫn Sử Dụng và Tổng Quan Đầy Đủ

Leave a Reply

All in one