Tìm Hiểu Argus: Công Cụ Rat và Keylogger Tiên Tiến Sử Dụng Python

Tìm Hiểu Argus: Công Cụ Rat và Keylogger Tiên Tiến Sử Dụng Python

Tiếng Việt

Argus là một công cụ RAT (Remote Administration Tool) và keylogger tiên tiến được viết bằng Python. Công cụ này cho phép kẻ tấn công kiểm soát từ xa máy tính bị nhiễm và thu thập dữ liệu từ bàn phím, chuột và các ứng dụng đang chạy.

Các tính năng chính của Argus bao gồm:

Kiểm soát từ xa: Argus cho phép kẻ tấn công điều khiển máy tính bị nhiễm từ xa. Kẻ tấn công có thể thực hiện các tác vụ như chạy chương trình, mở tệp, và thay đổi cài đặt.

Keylogger: Argus có thể ghi lại mọi thứ được nhập vào bàn phím. Điều này bao gồm mật khẩu, thông tin thẻ tín dụng và dữ liệu nhạy cảm khác.

Theo dõi hệ thống: Argus có thể thu thập thông tin về hệ thống bị nhiễm, chẳng hạn như thông tin phần cứng, phần mềm và cài đặt.

Cách sử dụng Argus

Để sử dụng Argus, kẻ tấn công cần cài đặt nó trên máy tính bị nhiễm và tạo một máy chủ. Máy chủ là một chương trình chạy trên máy tính của kẻ tấn công và cho phép họ kết nối với máy tính bị nhiễm.

Sau khi máy chủ đã được tạo, kẻ tấn công có thể sử dụng nó để kiểm soát máy tính bị nhiễm. Họ có thể làm điều này bằng cách sử dụng giao diện web hoặc giao diện dòng lệnh.

Cách phòng chống Argus

Có một số cách để bảo vệ máy tính khỏi Argus, bao gồm:

Cài đặt phần mềm chống virus và phần mềm chống phần mềm độc hại.

Sử dụng các bản cập nhật bảo mật mới nhất.

Cẩn thận với những tệp bạn mở và những liên kết bạn nhấp vào.

English

Argus is a sophisticated RAT (Remote Administration Tool) and keylogger written in Python. This tool allows attackers to remotely control an infected computer and collect data from the keyboard, mouse, and running applications.

Argus’s main features include:

Remote control: Argus allows attackers to control an infected computer remotely. Attackers can perform tasks such as running programs, opening files, and changing settings.

Keylogger: Argus can log everything that is typed into the keyboard. This includes passwords, credit card information, and other sensitive data.

System tracking: Argus can collect information about the infected system, such as hardware information, software, and settings.

How to use Argus

To use Argus, attackers need to install it on the infected computer and create a server. The server is a program that runs on the attacker’s computer and allows them to connect to the infected computer.

Once the server has been created, attackers can use it to control the infected computer. They can do this by using a web interface or a command-line interface.

How to protect against Argus

There are a number of ways to protect your computer from Argus, including:

Install antivirus and anti-malware software.

Keep your security updates up to date.

Be careful with the files you open and the links you click on.

Leave a Comment

All in one