Bí quyết chuyển hình ảnh sang Excel: Hướng dẫn đơn giản và hiệu quả!

Bí quyết chuyển hình ảnh sang Excel: Hướng dẫn đơn giản và hiệu quả!

Tiếng Việt

Trong nhiều trường hợp, bạn có thể cần phải chuyển dữ liệu từ hình ảnh sang Excel. Điều này có thể được thực hiện theo nhiều cách khác nhau, tùy thuộc vào định dạng và chất lượng của hình ảnh. Dưới đây là một số mẹo chuyển hình ảnh sang Excel đơn giản và hiệu quả:

Sử dụng công cụ OCR

Cách đơn giản nhất để chuyển hình ảnh sang Excel là sử dụng công cụ OCR (Optical Character Recognition). Công cụ này sẽ quét hình ảnh và chuyển đổi văn bản thành văn bản có thể chỉnh sửa. Một số công cụ OCR phổ biến bao gồm:

Microsoft OneNote: Công cụ này được tích hợp sẵn trong Microsoft Office.

Google Drive: Công cụ này có thể được sử dụng trực tuyến hoặc ngoại tuyến.

ABBYY FineReader: Công cụ này là một lựa chọn trả phí, nhưng cung cấp nhiều tính năng nâng cao.

Sử dụng dịch vụ trực tuyến

Có một số dịch vụ trực tuyến có thể được sử dụng để chuyển hình ảnh sang Excel. Các dịch vụ này thường cung cấp nhiều tùy chọn tùy chỉnh hơn so với các công cụ OCR. Một số dịch vụ trực tuyến phổ biến bao gồm:

Smallpdf: Dịch vụ này cung cấp nhiều tính năng miễn phí và trả phí.

Convertio: Dịch vụ này có thể được sử dụng để chuyển đổi giữa nhiều định dạng tệp khác nhau.

iLovePDF: Dịch vụ này cung cấp nhiều tính năng chỉnh sửa và chuyển đổi tệp.

Sử dụng macro Excel

Nếu bạn có kiến thức về macro Excel, bạn có thể tạo macro để tự động chuyển hình ảnh sang Excel. Macro này sẽ sử dụng công cụ OCR hoặc dịch vụ trực tuyến để trích xuất dữ liệu từ hình ảnh.

Lưu ý

Kết quả của quá trình chuyển đổi hình ảnh sang Excel có thể không chính xác 100%. Điều này là do chất lượng của hình ảnh, độ phức tạp của dữ liệu và độ chính xác của công cụ OCR hoặc dịch vụ trực tuyến. Để đảm bảo kết quả chính xác, bạn nên kiểm tra lại dữ liệu sau khi chuyển đổi.

English

How to convert images to Excel: A simple and effective guide!

In many cases, you may need to convert data from an image to Excel. This can be done in a number of ways, depending on the format and quality of the image. Here are some simple and effective tips for converting images to Excel:

Use an OCR tool

The simplest way to convert an image to Excel is to use an OCR tool (Optical Character Recognition). This tool will scan the image and convert the text into editable text. Some popular OCR tools include:

Microsoft OneNote: This tool is built-in to Microsoft Office.

Google Drive: This tool can be used online or offline.

ABBYY FineReader: This tool is a paid option, but offers more advanced features.

Use an online service

There are a number of online services that can be used to convert images to Excel. These services often offer more customization options than OCR tools. Some popular online services include:

Smallpdf: This service offers a variety of free and paid features.

Convertio: This service can be used to convert between multiple file formats.

iLovePDF: This service offers a variety of file editing and conversion features.

Use an Excel macro

If you have knowledge of Excel macros, you can create a macro to automatically convert images to Excel. This macro will use an OCR tool or online service to extract data from the image.

Note

The results of converting images to Excel may not be 100% accurate. This is due to the quality of the image, the complexity of the data, and the accuracy of the OCR tool or online service. To ensure accurate results, you should review the data after conversion.

Additional tips

Here are a few additional tips for converting images to Excel:

Use a high-quality image. The better the quality of the image, the more accurate the conversion will be.

Crop the image to remove any unnecessary information. This will help to improve the accuracy of the conversion.

Use a clear font. A clear font will make it easier for the OCR tool or online service to recognize the text.

Check the results carefully. Always review the results of the conversion carefully to ensure that they are accurate.

Leave a Comment

All in one