Tiêu đề: Khám Phá Bí Quyết Sử Dụng Lệnh Find Tìm Kiếm Hiệu Quả Trên Linux

Bài viết:

Lệnh find là một công cụ mạnh mẽ được sử dụng để tìm kiếm các tệp và thư mục trên hệ điều hành Linux. Lệnh này có thể được sử dụng để tìm kiếm các tệp theo tên, kích thước, ngày tạo, ngày sửa đổi và các thuộc tính khác.

Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng khám phá những bí quyết sử dụng lệnh find hiệu quả trên Linux.

 1. Sử dụng các tùy chọn cơ bản
 2. Để tìm kiếm các tệp theo tên, bạn có thể sử dụng tùy chọn -name. Ví dụ: để tìm tất cả các tệp có tên là “index.html”, bạn có thể sử dụng lệnh sau:
 3. find . -name index.html
 4. Để tìm kiếm các tệp theo kích thước, bạn có thể sử dụng tùy chọn -size. Ví dụ: để tìm tất cả các tệp có kích thước lớn hơn 1MB, bạn có thể sử dụng lệnh sau:
 5. find . -size +1M
 6. Để tìm kiếm các tệp theo ngày tạo, bạn có thể sử dụng tùy chọn -ctime. Ví dụ: để tìm tất cả các tệp được tạo trong vòng 24 giờ qua, bạn có thể sử dụng lệnh sau:
 7. find . -ctime -1
 8. Để tìm kiếm các tệp theo ngày sửa đổi, bạn có thể sử dụng tùy chọn -mtime. Ví dụ: để tìm tất cả các tệp được sửa đổi trong vòng 7 ngày qua, bạn có thể sử dụng lệnh sau:
 9. find . -mtime -7
 10. 2. Sử dụng các tùy chọn nâng cao
 11. Lệnh find còn có nhiều tùy chọn nâng cao khác giúp bạn tìm kiếm các tệp theo các điều kiện phức tạp hơn.
 12. Sử dụng tùy chọn -iname để tìm kiếm các tệp có tên không phân biệt chữ hoa chữ thường. Ví dụ: để tìm tất cả các tệp có tên là “index.html” hoặc “INDEX.HTML”, bạn có thể sử dụng lệnh sau:
 13. find . -iname index.html
 14. Sử dụng tùy chọn -type để tìm kiếm các tệp theo loại. Ví dụ: để tìm tất cả các thư mục, bạn có thể sử dụng lệnh sau:
 15. find . -type d
 16. Sử dụng tùy chọn -exec để thực thi một lệnh trên mỗi tệp được tìm thấy. Ví dụ: để hiển thị kích thước của tất cả các tệp có kích thước lớn hơn 1MB, bạn có thể sử dụng lệnh sau:
 17. find . -size +1M -exec du -h {} \;
 18. 3. Sử dụng các mẫu tìm kiếm
 19. Lệnh find cũng hỗ trợ các mẫu tìm kiếm tương tự như các mẫu tìm kiếm trong trình duyệt web. Ví dụ: để tìm tất cả các tệp có tên bắt đầu bằng “index” và kết thúc bằng “.html”, bạn có thể sử dụng mẫu sau:
 20. find . -name “index*.html”
 21. Để tìm tất cả các tệp có tên chứa từ “index” và “html”, bạn có thể sử dụng mẫu sau:
 22. find . -name “*index*html*”
 23. 4. Sử dụng các đối số tùy chỉnh
 24. Lệnh find cũng hỗ trợ các đối số tùy chỉnh cho phép bạn kiểm soát cách thức hoạt động của lệnh. Ví dụ: để tìm kiếm các tệp trong một thư mục con cụ thể, bạn có thể sử dụng đối số -path. Ví dụ: để tìm tất cả các tệp có tên là “index.html” trong thư mục “/var/www”, bạn có thể sử dụng lệnh sau:
 25. find /var/www -name index.html
 26. Để tìm kiếm các tệp trong tất cả các thư mục con của một thư mục, bạn có thể sử dụng đối số -follow. Ví dụ: để tìm tất cả các tệp có tên là “index.html” trong tất cả các thư mục con của thư mục hiện tại, bạn có thể sử dụng lệnh sau:
 27. find . -name index.html -follow
 28. Kết luận
 29. Lệnh find là một công cụ mạnh mẽ có thể được sử dụng để tìm kiếm
Khám Phá Bí Quyết Sử Dụng Lệnh Find Tìm Kiếm Hiệu Quả Trên Linux

Leave a Reply

All in one