Tạo VPS Windows 10 và Ubuntu Miễn phí

Tiếng Việt

VPS (Máy chủ ảo) là một máy tính được chia nhỏ thành nhiều máy tính ảo chạy độc lập trên cùng một phần cứng. VPS có thể được sử dụng để chạy các ứng dụng, website hoặc bất kỳ loại dịch vụ nào khác cần có máy tính chuyên dụng.

Có rất nhiều nhà cung cấp VPS cung cấp dịch vụ miễn phí. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách tạo VPS Windows 10 và Ubuntu miễn phí trên Gitpod.io.

Các bước tạo VPS Windows 10 trên Gitpod.io

Tạo tài khoản trên Gitpod.io.

Đăng nhập vào tài khoản Gitpod.io của bạn.

Tạo workspace mới.

Mở terminal và chạy lệnh sau:

sudo ngrok tcp 3389

Sao chép địa chỉ IP được hiển thị trong terminal.

Mở Remote Desktop Connection trên máy tính của bạn.

Trong Remote Desktop Connection, nhập địa chỉ IP đã sao chép vào trường “Server”.

Nhấp vào “Connect”.

Các bước tạo VPS Ubuntu trên Gitpod.io

Các bước tạo VPS Ubuntu trên Gitpod.io tương tự như tạo VPS Windows 10. Tuy nhiên, bạn cần sử dụng lệnh sau để cài đặt Ubuntu:

sudo apt update && sudo apt install -y ubuntu-desktop

Kết nối VPS

Sau khi tạo VPS, bạn có thể kết nối với nó bằng SSH hoặc RDP.

Để kết nối bằng SSH, bạn cần mở terminal trên máy tính của mình và chạy lệnh sau:

ssh -i ~/.ssh/id_rsa root@[Địa chỉ IP VPS]

Để kết nối bằng RDP, bạn cần mở Remote Desktop Connection trên máy tính của bạn và nhập địa chỉ IP VPS vào trường “Server”.

Lưu ý

Dịch vụ VPS miễn phí trên Gitpod.io chỉ có thời hạn 1 giờ. Nếu bạn muốn sử dụng VPS lâu hơn, bạn cần nâng cấp lên tài khoản trả phí.

English

VPS (Virtual Private Server) is a computer that is divided into multiple virtual machines running independently on the same hardware. VPS can be used to run applications, websites, or any other type of service that requires a dedicated computer.

There are many VPS providers that offer free services. In this article, we will show you how to create a free Windows 10 and Ubuntu VPS on Gitpod.io.

Steps to create a Windows 10 VPS on Gitpod.io

Create an account on Gitpod.io.

Sign in to your Gitpod.io account.

Create a new workspace.

Open the terminal and run the following command:

sudo ngrok tcp 3389

Copy the IP address displayed in the terminal.

Open Remote Desktop Connection on your computer.

In Remote Desktop Connection, enter the copied IP address into the “Server” field.

Click “Connect”.

Steps to create an Ubuntu VPS on Gitpod.io

The steps to create an Ubuntu VPS on Gitpod.io are similar to creating a Windows 10 VPS. However, you need to use the following command to install Ubuntu:

sudo apt update && sudo apt install -y ubuntu-desktop

Connecting to the VPS

After creating the VPS, you can connect to it using SSH or RDP.

To connect using SSH, open a terminal on your computer and run the following command:

ssh -i ~/.ssh/id_rsa root@[VPS IP address]

To connect using RDP, open Remote Desktop Connection on your computer and enter the VPS IP address into the “Server” field.

Note

The free VPS service on Gitpod.io is only available for 1 hour. If you want to use the VPS for longer, you need to upgrade to a paid account.

Tạo VPS Windows 10 và Ubuntu Miễn phí

Leave a Reply

All in one