Làm cách nào bạn có thể tránh bị cấm tài khoản Quảng cáo trên Facebook khi chạy nhiều hồ sơ?

Làm cách nào bạn có thể tránh bị cấm tài khoản Quảng cáo trên Facebook khi chạy nhiều hồ sơ? Để tránh bị cấm tài khoản Quảng cáo trên Facebook, bạn cần chú ý đến một số điều sau: Tuân thủ điều lệ: Hãy đảm bảo rằng quảng cáo của bạn tuân thủ các quy […]

Làm cách nào bạn có thể tránh bị cấm tài khoản Quảng cáo trên Facebook khi chạy nhiều hồ sơ?

Làm cách nào bạn có thể tránh bị cấm tài khoản Quảng cáo trên Facebook khi chạy nhiều hồ sơ? Để tránh bị cấm tài khoản Quảng cáo trên Facebook khi chạy nhiều hồ sơ, bạn cần tuân thủ những nguyên tắc quảng cáo của Facebook: Chỉ sử dụng một tài khoản quảng cáo duy […]

All in one