Làm thế nào để các trang web phát hiện proxy?

Làm thế nào để các trang web phát hiện proxy? Các trang web có thể phát hiện proxy bằng cách sử dụng một số cách sau: Sử dụng IP: Trang web có thể lấy địa chỉ IP của người dùng và kiểm tra xem có phải là địa chỉ IP của một proxy hay không. Sử dụng tập tin cookie: Trang web có thể sử dụng tập tin cookie để theo dõi việc sử dụng …

Làm thế nào để các trang web phát hiện proxy? Read More »