Các trang web có biết bạn đang dùng tool?

Các trang web có thể sử dụng nhiều cách khác nhau để phát hiện xem liệu bạn đang sử dụng Puppeteer để tự động thực hiện các thao tác hay không. Dưới đây là một số phương pháp phổ biến mà các trang web có thể sử dụng để phát hiện việc sử dụng Puppeteer: […]

All in one