10 Cách Bảo Vệ Mật Khẩu của Bạn: Hướng Dẫn Sử Dụng An Toàn và Hiệu Quả

Tiếng Việt

Trong thời đại kỹ thuật số, mật khẩu là một trong những yếu tố bảo mật quan trọng nhất để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn khỏi bị đánh cắp. Một mật khẩu mạnh và an toàn sẽ giúp bạn ngăn chặn những kẻ xâm nhập truy cập vào tài khoản của mình, bao gồm tài khoản ngân hàng, tài khoản email, tài khoản mạng xã hội và nhiều tài khoản khác.

Dưới đây là 10 cách bảo vệ mật khẩu của bạn:

Sử dụng mật khẩu mạnh và khó đoán: Mật khẩu mạnh phải có ít nhất 12 ký tự và bao gồm cả chữ hoa, chữ thường, số và ký hiệu đặc biệt. Tránh sử dụng các mật khẩu dễ đoán như tên của bạn, ngày sinh hoặc tên của người thân.

Sử dụng một mật khẩu duy nhất cho mỗi tài khoản: Điều này sẽ giúp bạn ngăn chặn những kẻ xâm nhập sử dụng mật khẩu của bạn để truy cập vào nhiều tài khoản của bạn.

Thay đổi mật khẩu thường xuyên: Bạn nên thay đổi mật khẩu của mình ít nhất mỗi sáu tháng.

Không chia sẻ mật khẩu của bạn với bất kỳ ai: Ngay cả với bạn bè hoặc thành viên gia đình của bạn.

Không lưu mật khẩu của bạn ở bất kỳ nơi nào trực tuyến: Điều này bao gồm các dịch vụ lưu trữ đám mây, trình duyệt web và ứng dụng.

Sử dụng tính năng xác thực hai yếu tố (2FA): Tính năng này sẽ thêm một lớp bảo mật bổ sung cho tài khoản của bạn bằng cách yêu cầu bạn nhập mã xác minh được gửi đến điện thoại của bạn mỗi khi bạn đăng nhập.

Giữ cho phần mềm của bạn được cập nhật: Các bản cập nhật phần mềm thường bao gồm các bản vá bảo mật có thể giúp bảo vệ bạn khỏi các cuộc tấn công mạng.

Bảo vệ thiết bị của bạn khỏi phần mềm độc hại: Phần mềm độc hại có thể được sử dụng để đánh cắp mật khẩu của bạn.

Cẩn thận khi nhấp vào các liên kết trong email và tin nhắn: Các liên kết này có thể dẫn đến các trang web giả mạo có thể đánh cắp thông tin của bạn.

Giữ cho thông tin cá nhân của bạn an toàn: Không chia sẻ thông tin cá nhân của bạn, chẳng hạn như ngày sinh, địa chỉ và số điện thoại, trực tuyến.

Tuân theo các mẹo này sẽ giúp bạn bảo vệ mật khẩu của mình và thông tin cá nhân của bạn khỏi bị đánh cắp.

English

In the digital age, passwords are one of the most important security measures for protecting your personal information from being stolen. A strong and secure password will help you prevent intruders from accessing your accounts, including your bank accounts, email accounts, social media accounts, and more.

Here are 10 ways to protect your passwords:

Use strong and difficult-to-guess passwords: A strong password should have at least 12 characters and include a mix of upper and lowercase letters, numbers, and special characters. Avoid using easy-to-guess passwords like your name, birthday, or the names of your loved ones.

Use a unique password for each account: This will help you prevent intruders from using your password to access multiple of your accounts.

Change your passwords regularly: You should change your passwords at least every six months.

Don’t share your passwords with anyone: Not even with your friends or family members.

Don’t save your passwords anywhere online: This includes cloud storage services, web browsers, and apps.

Use two-factor authentication (2FA): This will add an additional layer of security to your account by requiring you to enter a verification code sent to your phone each time you log in.

Keep your software up to date: Software updates often include security patches that can help protect you from cyberattacks.

Protect your devices from malware: Malware can be used to steal your passwords.

Be careful when clicking on links in emails and messages: These links may lead to phishing websites that can steal your information.

Keep your personal information safe: Don’t share your personal information, such as your birthday, address, and phone number, online.

Following these tips will help you protect your passwords and your personal information from being stolen.

10 Cách Bảo Vệ Mật Khẩu của Bạn: Hướng Dẫn Sử Dụng An Toàn và Hiệu Quả

Leave a Reply

All in one