Tiêu đề: 5 Cách Amazon thu thập dữ liệu người dùng – 5 Ways Amazon Collects User Data

 1. Theo dõi hành vi mua sắm – Tracking Shopping Behavior
 2. Amazon là một trong những trang web mua sắm lớn nhất trên thế giới và chính vì vậy, họ thu thập thông tin về hành vi mua sắm của bạn. Họ theo dõi những sản phẩm bạn xem, thêm vào giỏ hàng và mua để cung cấp gợi ý sản phẩm tốt hơn. Điều này giúp Amazon cải thiện trải nghiệm mua sắm của bạn và tạo ra các đề xuất phù hợp hơn.
 3. Amazon is one of the world’s largest online shopping platforms, and as such, they collect information about your shopping behavior. They track the products you view, add to your cart, and purchase to provide better product recommendations. This helps Amazon enhance your shopping experience and generate more relevant suggestions.
 4. 2. Sử dụng Cookie – Using Cookies
 5. Amazon sử dụng các tệp cookie để theo dõi hoạt động của bạn trên trang web. Các cookie là các dòng mã nhỏ được lưu trữ trong trình duyệt của bạn và chúng giúp Amazon nhận biết bạn mỗi khi bạn truy cập. Thông tin này được sử dụng để cá nhân hóa trang web và quảng cáo dựa trên sở thích của bạn.
 6. Amazon uses cookies to track your activities on the website. Cookies are small lines of code stored in your browser, and they help Amazon recognize you each time you visit. This information is used to personalize the website and advertisements based on your preferences.
 7. 3. Đọc xem trực tuyến – Reading and Browsing Online
 8. Nếu bạn đọc sách điện tử hoặc xem phim trên Amazon Kindle hoặc Amazon Prime, hãng cũng thu thập dữ liệu về thói quen đọc và xem của bạn. Điều này giúp họ đề xuất nội dung tương tự và cải thiện gợi ý về tài liệu và video.
 9. If you read e-books or watch movies on Amazon Kindle or Amazon Prime, the company also collects data about your reading and viewing habits. This helps them suggest similar content and improve recommendations for books and videos.
 10. 4. Lấy thông tin từ các thiết bị kết nối – Gathering Data from Connected Devices
 11. Amazon cũng thu thập dữ liệu từ các thiết bị kết nối như Amazon Echo. Các thiết bị này có thể thu thập thông tin về giọng nói và lệnh bạn đưa ra, giúp cải thiện trải nghiệm trí tuệ nhân tạo (AI) của chúng.
 12. Amazon also collects data from connected devices like Amazon Echo. These devices can gather information about your voice and the commands you give, improving their artificial intelligence (AI) experience.
 13. 5. Sử dụng dữ liệu từ ứng dụng và dịch vụ khác – Utilizing Data from Other Apps and Services
 14. Amazon có thể tích hợp dữ liệu từ các ứng dụng và dịch vụ khác mà bạn sử dụng, nhưng điều này thường được thực hiện sau sự đồng ý của bạn. Họ sử dụng dữ liệu này để tạo ra một hình ảnh hoàn chỉnh hơn về bạn và cung cấp dịch vụ tùy chỉnh dựa trên dữ liệu từ nhiều nguồn.
 15. Amazon may integrate data from other apps and services you use, but this is typically done with your consent. They use this data to create a more comprehensive picture of you and provide customized services based on data from various sources.
 16. Trên đây là 5 cách mà Amazon thu thập dữ liệu người dùng để cải thiện trải nghiệm mua sắm và dịch vụ của họ. Hãy nhớ rằng Amazon luôn bảo vệ thông tin cá nhân của bạn theo chính sách bảo mật của họ và cho phép bạn quản lý cài đặt riêng tư của mình.
5 Cách Amazon thu thập dữ liệu người dùng

Leave a Reply

All in one