7 Cách Bảo Vệ Mình Khỏi Hacker Trên Zoom: Bí Quyết Chống Phần Mềm Gián Điệp

Bài viết tiếng Việt

Zoom là một nền tảng hội nghị truyền hình phổ biến được sử dụng bởi hàng triệu người trên toàn thế giới. Tuy nhiên, nó cũng là một mục tiêu hấp dẫn đối với tin tặc. Có một số cách để bảo vệ bản thân khỏi bị hack trên Zoom, bao gồm:

Sử dụng mật khẩu mạnh: Mật khẩu mạnh là yếu tố bảo mật quan trọng nhất của bất kỳ tài khoản nào, bao gồm cả tài khoản Zoom của bạn. Mật khẩu nên bao gồm ít nhất 12 ký tự và chứa một hỗn hợp chữ cái, số và ký hiệu.

Bật xác thực hai yếu tố (2FA): 2FA thêm một lớp bảo mật bổ sung bằng cách yêu cầu bạn nhập mã xác minh từ điện thoại của mình sau khi nhập mật khẩu. Điều này giúp ngăn chặn tin tặc truy cập tài khoản của bạn ngay cả khi họ biết mật khẩu của bạn.

Cập nhật Zoom thường xuyên: Zoom thường xuyên phát hành các bản cập nhật bảo mật để vá các lỗ hổng bảo mật. Hãy đảm bảo rằng bạn đã cài đặt phiên bản Zoom mới nhất để được bảo vệ khỏi các mối đe dọa mới nhất.

Cẩn thận với các liên kết và tệp đính kèm: Tin tặc thường gửi các liên kết và tệp đính kèm độc hại qua email hoặc trong các cuộc trò chuyện Zoom. Đừng bao giờ nhấp vào các liên kết hoặc mở các tệp đính kèm từ những người mà bạn không biết hoặc tin tưởng.

Tắt tính năng chia sẻ màn hình khi không cần thiết: Tính năng chia sẻ màn hình cho phép người dùng khác xem màn hình của bạn. Điều này có thể hữu ích cho mục đích đào tạo hoặc cộng tác, nhưng nó cũng có thể được sử dụng để cài đặt phần mềm gián điệp hoặc đánh cắp dữ liệu. Chỉ bật tính năng này khi bạn cần dùng đến.

Sử dụng VPN: VPN mã hóa lưu lượng truy cập internet của bạn, giúp bảo vệ bạn khỏi bị theo dõi hoặc tấn công. Điều này có thể hữu ích nếu bạn đang tham gia các cuộc họp Zoom từ một mạng Wi-Fi công cộng.

Bài viết tiếng Anh

7 Ways to Protect Yourself from Hackers on Zoom: Tips for Preventing Spyware

Zoom is a popular video conferencing platform used by millions of people around the world. However, it is also a target for hackers. There are a number of ways to protect yourself from being hacked on Zoom, including:

Use a strong password: A strong password is the most important security measure for any account, including your Zoom account. Your password should be at least 12 characters long and contain a mix of letters, numbers, and symbols.

Enable two-factor authentication (2FA): 2FA adds an additional layer of security by requiring you to enter a verification code from your phone after entering your password. This helps prevent hackers from accessing your account even if they know your password.

Update Zoom regularly: Zoom regularly releases security updates to patch known security vulnerabilities. Make sure you have the latest version of Zoom installed to be protected from the latest threats.

Be careful with links and attachments: Hackers often send malicious links and attachments via email or in Zoom chats. Never click on links or open attachments from people you don’t know or trust.

Turn off screen sharing when not needed: Screen sharing allows other users to see your screen. This can be useful for training or collaboration purposes, but it can also be used to install spyware or steal data. Only turn on screen sharing when you need to use it.

Use a VPN: A VPN encrypts your internet traffic, helping to protect you from being tracked or attacked. This can be useful if you are participating in Zoom meetings from a public Wi-Fi network.

Additional tips:

Use a different password for each account: This will make it more difficult for hackers to gain access to all of your accounts if they are able to compromise one.

Be aware of phishing scams: Phishing scams are emails or websites that attempt to trick you into revealing personal information, such as your password or credit card number. Be careful about clicking on links or opening attachments from emails from people you don’t know.

Keep your operating system and software up to date: Software updates often include security patches that can help protect you from known threats.

By following these tips, you can help protect yourself from being hacked on Zoom.

7 Cách Bảo Vệ Mình Khỏi Hacker Trên Zoom: Bí Quyết Chống Phần Mềm Gián Điệp

Leave a Reply

All in one