Title: Amazon.com Redeem Gift Card – Hướng dẫn đổi thẻ quà tặng trên Amazon

Title (English): Amazon.com Redeem Gift Card – A Guide to Redeeming Gift Cards on Amazon

Amazon.com Redeem Gift Card – Hướng dẫn đổi thẻ quà tặng trên Amazon

Bạn vừa nhận được một thẻ quà tặng Amazon và muốn biết cách sử dụng nó? Đừng lo lắng! Chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách đổi thẻ quà tặng trên Amazon một cách dễ dàng và nhanh chóng.

Bước 1: Đăng nhập hoặc tạo tài khoản Amazon

Trước tiên, bạn cần đăng nhập vào tài khoản Amazon hoặc tạo một tài khoản nếu bạn chưa có. Điều này đảm bảo rằng bạn có thể quản lý số dư của mình sau khi đổi thẻ quà tặng.

Bước 2: Truy cập trang Redeem Gift Card

Sau khi đăng nhập, hãy di chuyển con trỏ chuột lên góc phía trên bên phải và nhấp vào tùy chọn “Account & Lists” (Tài khoản và danh sách). Trong menu thả xuống, bạn sẽ thấy mục “Gift Cards & Registry” (Thẻ quà tặng và Đăng ký). Nhấp vào đó để tiếp tục.

Bước 3: Chọn “Redeem Gift Card”

Ở trang “Gift Cards & Registry,” bạn sẽ thấy một danh sách các tùy chọn liên quan đến thẻ quà tặng. Hãy chọn “Redeem Gift Card” (Đổi thẻ quà tặng).

Bước 4: Nhập mã thẻ quà tặng

Bây giờ, bạn sẽ thấy một trang web yêu cầu bạn nhập mã thẻ quà tặng của mình. Hãy nhập chính xác mã số được in trên thẻ quà tặng và nhấp vào “Apply to your balance” (Áp dụng vào số dư của bạn).

Bước 5: Xem số dư đã được cập nhật

Sau khi bạn đã nhập mã thẻ quà tặng thành công, số dư của bạn sẽ được cập nhật tức thì và hiển thị trên tài khoản Amazon của bạn. Bạn có thể sử dụng số dư này để mua các sản phẩm trên Amazon.

Lưu ý rằng số dư trên thẻ quà tặng sẽ được trừ đi tự động khi bạn thực hiện các giao dịch trên Amazon. Hãy chắc chắn sử dụng nó trong thời gian hiệu lực của thẻ.

Kết luận

Đổi thẻ quà tặng Amazon.com không khó khăn, và bạn có thể làm điều này bằng vài bước đơn giản. Bằng cách làm theo hướng dẫn trên, bạn có thể tận hưởng việc mua sắm trực tuyến trên Amazon một cách dễ dàng và tiện lợi. Chúc bạn có những trải nghiệm mua sắm vui vẻ trên Amazon!

Amazon.com Redeem Gift Card – A Guide to Redeeming Gift Cards on Amazon

Have you just received an Amazon gift card and want to know how to use it? Don’t worry! We will guide you on how to redeem a gift card on Amazon easily and quickly.

Step 1: Sign In or Create an Amazon Account

First, you need to sign in to your Amazon account or create one if you don’t have one. This ensures that you can manage your balance after redeeming the gift card.

Step 2: Access the Redeem Gift Card Page

After logging in, hover your mouse cursor over the top right corner and click on “Account & Lists.” In the dropdown menu, you will see “Gift Cards & Registry.” Click on that to proceed.

Step 3: Select “Redeem Gift Card”

On the “Gift Cards & Registry” page, you will see a list of options related to gift cards. Choose “Redeem Gift Card.”

Step 4: Enter the Gift Card Code

Now, you will see a webpage asking you to enter your gift card code. Enter the code exactly as printed on the gift card and click “Apply to your balance.”

Step 5: View Your Updated Balance

After successfully entering the gift card code, your balance will be updated instantly and displayed on your Amazon account. You can use this balance to purchase items on Amazon.

Please note that the balance on the gift card will be automatically deducted when you make transactions on Amazon. Make sure to use it within the card’s validity period.

Conclusion

Redeeming an Amazon.com gift card is not difficult, and you can do it in a few simple steps. By following the instructions above, you can enjoy online shopping on Amazon easily and conveniently. We wish you happy shopping experiences on Amazon!

amazon.com redeem gift card

Leave a Reply

All in one