Title: Amazon ở Việt Nam: A Hilarious Tale in Three Languages

Việt Nam: Ngày xưa ở một thung lũng nhỏ nơi mà cái tên “Amazon” chỉ đơn giản là một loại cây cỏ. Nhưng giờ đây, Amazon đã đặt chân tới đất nước này. Cả nước đang rộn ràng với câu hỏi: “Amazon ở Việt Nam, thế nào nhỉ?”

English: Well, my friends, imagine the confusion when Amazon, the e-commerce giant, set its sights on Vietnam. People were like, “Amazon in Vietnam? Are they selling rice and pho now?” Nope, they’re not, but I can assure you it’s equally exciting.

China: 在越南,当亚马逊这个电商巨头出现在大家的视野时,整个国家都陷入了困惑之中。人们纷纷猜测,亚马逊会不会开始销售大米和越南河粉?不,他们不会,但我可以向你保证,这个消息同样令人兴奋。

Việt Nam: Amazon đã đặt trụ sở tại thành phố Hồ Chí Minh và mở cửa hàng trực tuyến của mình. Nhưng khi người dân Việt Nam lần đầu tiên truy cập trang web của Amazon, họ có thể cảm thấy bất ngờ. Chúng tôi đang nói về một trang web được thiết kế dành riêng cho thị trường Việt Nam, không còn sự nhầm lẫn giữa Amazon và “Cửa hàng đặc sản Việt Nam” nữa!

English: Amazon has set up shop in Ho Chi Minh City and launched its online store. But when Vietnamese folks first visited Amazon’s website, they might have been in for a surprise. We’re talking about a website specifically tailored for the Vietnamese market, so no more mixing up Amazon with “Vietnamese Specialties Store”!

China: 亚马逊在胡志明市设立了办事处并推出了其在线商店。但是当越南人第一次访问亚马逊的网站时,他们可能会感到惊讶。我们说的是一个专门为越南市场量身定制的网站,所以不再混淆亚马逊和“越南特色店”了!

Việt Nam: Có lẽ phần hài hước nhất trong việc này là việc thử nghiệm gọi điện thoại đến dịch vụ khách hàng của Amazon. Bạn có thể gọi và nói chuyện với họ bằng tiếng Việt, tiếng Anh hoặc thậm chí là tiếng Trung Quốc! Hình dung bạn gọi điện và hỏi: “Tôi muốn mua một con chó, bạn có thể giao cho tôi không?”

English: Perhaps the funniest part of this is testing out Amazon’s customer service hotline. You can call and chat with them in Vietnamese, English, or even Chinese! Imagine calling and asking, “I want to buy a dog, can you deliver that to me?”

China: 或许最有趣的部分就是测试亚马逊的客户服务热线了。您可以用越南语、英语甚至汉语给他们打电话聊天!想象一下打电话问:“我想买只狗,你们能送给我吗?”

Việt Nam: Dù bạn cười hay không, việc Amazon đặt chân đến Việt Nam thật sự là một bước tiến lớn cho thị trường thương mại điện tử ở đây. Người Việt có thể trải nghiệm mua sắm trực tuyến tại một trong những công ty thương mại điện tử lớn nhất thế giới và không còn phải gọi điện thoại để mua chó nữa!

English: Whether you laugh or not, Amazon’s arrival in Vietnam is truly a big step for the e-commerce market here. Vietnamese people can now experience online shopping at one of the world’s largest e-commerce companies and no longer have to call to order a dog!

China: 无论你是否笑,亚马逊进入越南对这里的电子商务市场来说都是一个重要的一步。越南人现在可以在全球最大的电子商务公司之一购物,不再需要打电话订购一只狗了!

Việt Nam: Vậy thì còn chần chừ gì, hãy chuẩn bị thẻ tín dụng của bạn và bắt đầu mua sắm trên Amazon ở Việt Nam. Còn bạn, bạn có mua một con chó trên Amazon chưa?

English: So, what are you waiting for? Get your credit card ready and start shopping on Amazon in Vietnam. As for you, have you bought a dog on Amazon yet?

China: 那么,你还等什么呢?准备好你的信用卡,开始在亚马逊越南购物吧。至于你,你在亚马逊上买过狗了吗?

amazon ở việt nam

Leave a Reply

All in one