Tiêu đề: Bán Hàng Trên Amazon Có Mất Phí Không? – Is Selling on Amazon Free?

Bài viết:

Việt Nam:

Bán hàng trực tuyến trên Amazon đang trở thành một cơ hội hấp dẫn cho nhiều người kinh doanh và người bán lẻ. Nhưng, một trong những câu hỏi phổ biến mà nhiều người mới vào lĩnh vực này thường đặt ra là: “Có mất phí gì không khi tôi bán hàng trên Amazon?” Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu điều này.

Phí Liên Quan Đến Bán Hàng Trên Amazon:

Amazon không cung cấp dịch vụ bán hàng hoàn toàn miễn phí. Dưới đây là một số phí bạn có thể phải trả khi tham gia vào nền tảng bán hàng của họ:

Phí Phát Triển Tài Khoản: Amazon cung cấp một loại tài khoản cơ bản miễn phí cho người bán mới, nhưng họ cũng có tùy chọn nâng cấp lên tài khoản chuyên nghiệp với mức phí hàng tháng. Tài khoản chuyên nghiệp thường được ưu tiên và hỗ trợ nhiều tính năng quảng cáo hơn.

Phí Đăng Ký Sản Phẩm: Mỗi sản phẩm bạn muốn bán trên Amazon đều phải đăng ký và trả phí liên quan. Phí này thay đổi dựa trên loại sản phẩm và danh mục.

Phí Tiền Giao Dịch: Amazon sẽ thu phí từ mỗi giao dịch thành công bạn thực hiện trên nền tảng của họ. Phí này có thể biến đổi theo giá trị giao dịch.

Phí Quảng Cáo: Nếu bạn muốn tăng khả năng xuất hiện sản phẩm của mình trước mắt nhiều người hơn, bạn có thể chạy các chiến dịch quảng cáo trả phí trên Amazon.

Phí Lưu Trữ: Nếu bạn lưu trữ sản phẩm của mình trong các trung tâm lưu trữ của Amazon, bạn sẽ phải trả phí hàng tháng dựa trên không gian lưu trữ và thời gian lưu trữ.

Phí Khác: Ngoài ra, còn có các phí khác như phí xử lý đơn hàng, phí trả hàng, và phí xử lý trả hàng.

English:

Selling products online on Amazon has become an attractive opportunity for many businesses and retailers. However, one of the common questions that many newcomers to this field often ask is, “Is there any cost involved when I sell on Amazon?” Let’s explore this.

Fees Associated with Selling on Amazon:

Amazon doesn’t offer a completely free selling service. Here are some fees you may have to pay when joining their selling platform:

Account Development Fee: Amazon provides a free basic account for new sellers, but they also offer the option to upgrade to a professional account with a monthly fee. Professional accounts typically receive priority and support additional advertising features.

Product Listing Fees: Each product you want to sell on Amazon must be registered and has related fees. This fee varies based on the type of product and category.

Transaction Fees: Amazon charges a fee for each successful transaction you make on their platform. This fee can vary depending on the transaction value.

Advertising Fees: If you want to increase the visibility of your products to a wider audience, you can run paid advertising campaigns on Amazon.

Storage Fees: If you store your products in Amazon’s storage centers, you’ll have to pay monthly fees based on storage space and duration.

Other Fees: Additionally, there are other fees such as order handling fees, return fees, and return processing fees.

Conclusion:

So, to answer the question, “Is selling on Amazon free?” – No, it’s not entirely free. While there are costs associated with selling on Amazon, they can vary depending on various factors. It’s essential to carefully consider these fees and factor them into your pricing strategy when selling on Amazon to ensure your business’s profitability.

bán hàng trên amazon có mất phí không

Leave a Reply

All in one