Bảo mật máy chủ: Những rủi ro phổ biến cần nắm rõ

Tiếng Việt

Máy chủ là một phần quan trọng của hệ thống mạng, là nơi lưu trữ và xử lý dữ liệu. Do đó, bảo mật máy chủ là một vấn đề vô cùng quan trọng, cần được chú trọng.

Dưới đây là một số rủi ro bảo mật máy chủ phổ biến mà bạn cần nắm rõ:

Tấn công DDoS: Đây là một loại tấn công mạng nhằm làm tắc nghẽn lưu lượng truy cập vào máy chủ, khiến máy chủ không thể hoạt động bình thường.

Tấn công SQL Injection: Đây là một loại tấn công mạng nhằm khai thác lỗ hổng trong cơ sở dữ liệu SQL, từ đó xâm nhập vào máy chủ và lấy cắp dữ liệu.

Tấn công malware: Malware là các phần mềm độc hại có thể gây hại cho máy chủ, chẳng hạn như virus, trojan, worm,…

Tấn công Brute Force: Đây là một loại tấn công mạng nhằm đoán mật khẩu của người dùng, từ đó xâm nhập vào máy chủ.

Tấn công Session Hijacking: Đây là một loại tấn công mạng nhằm đánh cắp phiên làm việc của người dùng, từ đó truy cập vào các tài khoản và dữ liệu của người dùng.

Để bảo vệ máy chủ khỏi những rủi ro này, bạn cần thực hiện các biện pháp bảo mật sau:

Cập nhật phần mềm thường xuyên: Các nhà phát triển phần mềm thường xuyên phát hành các bản cập nhật nhằm vá các lỗ hổng bảo mật. Do đó, bạn cần cập nhật phần mềm thường xuyên để máy chủ được bảo vệ tốt nhất.

Sử dụng mật khẩu mạnh: Mật khẩu mạnh là mật khẩu có ít nhất 8 ký tự, bao gồm chữ cái, số và ký tự đặc biệt. Bạn nên sử dụng mật khẩu khác nhau cho từng tài khoản.

Bảo vệ truy cập vào máy chủ: Bạn nên sử dụng tường lửa để kiểm soát lưu lượng truy cập vào máy chủ, chỉ cho phép truy cập từ các địa chỉ IP đáng tin cậy.

Sao lưu dữ liệu thường xuyên: Sao lưu dữ liệu thường xuyên sẽ giúp bạn khôi phục dữ liệu trong trường hợp máy chủ bị tấn công hoặc bị hỏng.

English

Server security: Common risks to be aware of

A server is an important part of a network system, where data is stored and processed. Therefore, server security is a very important issue that needs to be paid attention to.

Here are some common server security risks that you need to be aware of:

DDoS attacks: This is a type of network attack that aims to disrupt traffic to the server, making the server unable to operate normally.

SQL Injection attacks: This is a type of network attack that exploits vulnerabilities in SQL databases, from which the server can be infiltrated and data stolen.

Malware attacks: Malware is malicious software that can harm the server, such as viruses, trojans, worms, etc.

Brute Force attacks: This is a type of network attack that attempts to guess the user’s password, from which the server can be infiltrated.

Session Hijacking attacks: This is a type of network attack that steals the user’s session, from which the user’s accounts and data can be accessed.

To protect your server from these risks, you need to implement the following security measures:

Regularly update software: Software developers often release security updates to patch security vulnerabilities. Therefore, you need to update your software regularly to keep your server as secure as possible.

Use strong passwords: A strong password is a password that is at least 8 characters long and includes letters, numbers, and special characters. You should use different passwords for each account.

Protect access to the server: You should use a firewall to control traffic to the server, only allowing access from trusted IP addresses.

Back up data regularly: Regularly backing up data will help you restore data in case the server is attacked or damaged.

Lời kết

Bảo mật máy chủ là một vấn đề quan trọng cần được chú trọng. Bằng cách nắm rõ những rủi ro phổ biến và thực hiện các biện pháp bảo mật phù hợp, bạn có thể giúp bảo vệ máy chủ của mình khỏi những kẻ tấn công.

Bảo mật máy chủ: Những Rủi ro Phổ biến cần Nắm rõ

Leave a Reply

All in one