Bí Mật Hóa Hình Ảnh Bằng Python: Đánh Bay Thế Giới Với Tin Nhắn Ẩn Kín

Tiếng Việt

Steganography là kỹ thuật ẩn thông tin trong dữ liệu rõ. Từ steganography xuất phát từ các từ tiếng Hy Lạp: steganos có nghĩa là “được bảo vệ” hoặc “bí mật” và graphein, có nghĩa là “viết”. Trong lĩnh vực công nghệ thông tin, steganography thường được sử dụng để ẩn thông tin nhạy cảm, chẳng hạn như mật khẩu, thông tin tài chính hoặc dữ liệu quân sự.

Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu cách bí mật hóa hình ảnh bằng Python. Python là một ngôn ngữ lập trình phổ biến được sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau, bao gồm cả steganography.

Cách thức hoạt động

Steganography hoạt động bằng cách thay đổi các thuộc tính của dữ liệu rõ để ẩn thông tin bí mật. Trong trường hợp của hình ảnh, thông tin bí mật thường được ẩn trong các pixel của hình ảnh.

Có hai kỹ thuật chính được sử dụng để bí mật hóa hình ảnh bằng Python:

LSB substitution: Thay thế một số bit trong dữ liệu rõ bằng các bit của thông tin bí mật.

Spread spectrum: Phân tán thông tin bí mật trên toàn bộ dữ liệu rõ.

Thực hành

Chúng ta sẽ sử dụng kỹ thuật LSB substitution để bí mật hóa một tin nhắn trong hình ảnh.

Đầu tiên, chúng ta cần cài đặt các thư viện Python cần thiết:

pip install stegano

Tiếp theo, chúng ta cần tạo một hình ảnh và một tin nhắn để ẩn:

Python

import cv2

import stegano

 

# Tạo hình ảnh

image = cv2.imread(“image.jpg”)

 

# Tạo tin nhắn

message = “Hello, world!”

Use code with caution. Learn more

content_copy

Bây giờ, chúng ta có thể ẩn tin nhắn trong hình ảnh:

Python

# Ẩn tin nhắn

stegano.hide(image, message)

 

# Lưu hình ảnh đã ẩn

cv2.imwrite(“hidden_image.jpg”, image)

Use code with caution. Learn more

content_copy

Để giải mã tin nhắn, chúng ta có thể sử dụng hàm stegano.reveal():

Python

# Giải mã tin nhắn

message = stegano.reveal(“hidden_image.jpg”)

 

print(message)

Use code with caution. Learn more

content_copy

Kết quả

Sau khi chạy mã, chúng ta sẽ có một hình ảnh mới có chứa tin nhắn ẩn. Hình ảnh này sẽ trông giống hệt như hình ảnh gốc, nhưng tin nhắn sẽ được ẩn trong các pixel của hình ảnh.

Để kiểm tra xem tin nhắn có được ẩn thành công hay không, chúng ta có thể sử dụng hàm stegano.reveal() để giải mã tin nhắn.

Từ khóa SEO

bí mật hóa hình ảnh

steganography

python

ẩn tin nhắn trong hình ảnh

LSB substitution

spread spectrum

Tiếng Anh

Steganography with Python: Hide Messages in Images

Steganography is the art of hiding information in plain sight. The word steganography comes from the Greek words steganos, meaning “covered or concealed,” and graphein, meaning “to write.” In the context of information technology, steganography is often used to hide sensitive information, such as passwords, financial data, or military intelligence.

In this article, we will learn how to hide messages in images using Python. Python is a popular programming language that can be used for a variety of purposes, including steganography.

How it works

Steganography works by changing the properties of the plain text to hide the secret information. In the case of images, the secret information is often hidden in the pixels of the image.

There are two main techniques used to hide messages in images using Python:

LSB substitution: Replaces some bits in the plain text with bits of the secret information.

Spread spectrum: Spreads the secret information across the entire plain text.

Practice

We will use the LSB substitution technique to hide a message in an image.

First, we need to install the necessary Python libraries:

pip install stegano

Next, we need to create an image and a message to hide:

Python

import cv2

import stegano

 

# Create an image

image = cv2.imread(“image.jpg”)

Use code with caution. Learn more

content_copy

Bí Mật Hóa Hình Ảnh Bằng Python: Đánh Bay Thế Giới Với Tin Nhắn Ẩn Kín

Leave a Reply

All in one