Bí quyết An Toàn Internet: Hướng Dẫn Ngăn Chặn Phishing WIFI với Kali Linux

Tiếng Việt

Phishing là một hình thức tấn công mạng phổ biến, trong đó kẻ tấn công sẽ giả mạo một trang web hoặc email đáng tin cậy để đánh cắp thông tin nhạy cảm của nạn nhân, chẳng hạn như thông tin đăng nhập, số thẻ tín dụng hoặc thông tin cá nhân. Phishing WIFI là một dạng tấn công phishing đặc biệt, trong đó kẻ tấn công sẽ tạo ra một điểm truy cập Wi-Fi giả mạo để thu thập thông tin đăng nhập của nạn nhân khi họ cố gắng kết nối với mạng.

Kali Linux là một hệ điều hành an ninh mạng mã nguồn mở được sử dụng bởi các chuyên gia bảo mật để thực hiện các cuộc tấn công và phòng thủ. Kali Linux có một số công cụ có thể được sử dụng để ngăn chặn phishing WIFI, bao gồm:

Airgeddon: Công cụ này có thể được sử dụng để phát hiện và phá hủy các điểm truy cập Wi-Fi giả mạo.

Wifiphisher: Công cụ này có thể được sử dụng để tạo ra một điểm truy cập Wi-Fi giả mạo để thu thập thông tin đăng nhập của nạn nhân.

Wireshark: Công cụ này có thể được sử dụng để phân tích lưu lượng mạng để tìm các dấu hiệu của tấn công phishing.

Hướng dẫn ngăn chặn phishing WIFI với Kali Linux:

Cài đặt Kali Linux trên máy tính của bạn.

Mở terminal và chạy lệnh sau để cập nhật danh sách kho lưu trữ:

sudo apt update

Cài đặt các công cụ cần thiết:

sudo apt install airgeddon wifiphisher wireshark

Sử dụng Airgeddon để phát hiện và phá hủy các điểm truy cập Wi-Fi giả mạo:

airgeddon -a -s -i interface

Sử dụng Wifiphisher để tạo ra một điểm truy cập Wi-Fi giả mạo:

wifiphisher -i interface -s

Sử dụng Wireshark để phân tích lưu lượng mạng để tìm các dấu hiệu của tấn công phishing:

wireshark -i interface

Lưu ý:

Các công cụ này chỉ nên được sử dụng cho mục đích học tập hoặc thử nghiệm.

Không nên sử dụng các công cụ này để tấn công các mạng Wi-Fi mà bạn không được phép truy cập.

English

Phishing is a common cyber attack in which an attacker will impersonate a trusted website or email in order to steal sensitive information from a victim, such as login credentials, credit card numbers, or personal information. WiFi phishing is a specific type of phishing attack in which an attacker will create a fake WiFi hotspot to collect the login credentials of victims when they attempt to connect to the network.

Kali Linux is an open-source security operating system used by security professionals to perform attacks and defenses. Kali Linux has a number of tools that can be used to prevent WiFi phishing, including:

Airgeddon: This tool can be used to detect and destroy fake WiFi hotspots.

Wifiphisher: This tool can be used to create a fake WiFi hotspot to collect the login credentials of victims.

Wireshark: This tool can be used to analyze network traffic to look for signs of phishing attacks.

Instructions for preventing WiFi phishing with Kali Linux:

Install Kali Linux on your computer.

Open a terminal and run the following command to update the list of repositories:

sudo apt update

Install the necessary tools:

sudo apt install airgeddon wifiphisher wireshark

Use Airgeddon to detect and destroy fake WiFi hotspots:

airgeddon -a -s -i interface

Use Wifiphisher to create a fake WiFi hotspot:

wifiphisher -i interface -s

Use Wireshark to analyze network traffic to look for signs of phishing attacks:

wireshark -i interface

Notes:

These tools should only be used for educational or testing purposes.

Do not use these tools to attack WiFi networks that you are not authorized to access.

Bí quyết An Toàn Internet: Hướng Dẫn Ngăn Chặn Phishing WIFI với Kali Linux

Leave a Reply

All in one