Bí quyết An toàn Trên Windows: Hướng Dẫn Bảo Vệ Chống Hack Quyền Admin

Việt Nam

Quyền admin là quyền cao nhất trên hệ điều hành Windows. Khi có quyền admin, bạn có thể cài đặt, gỡ bỏ phần mềm, thay đổi cài đặt hệ thống, và truy cập vào tất cả các tệp tin trên máy tính. Do đó, quyền admin là mục tiêu hàng đầu của các hacker.

Để bảo vệ máy tính khỏi bị hack quyền admin, bạn có thể thực hiện các biện pháp sau:

Sử dụng mật khẩu mạnh

Mật khẩu mạnh là yếu tố quan trọng nhất để bảo vệ máy tính. Mật khẩu mạnh phải bao gồm ít nhất 8 ký tự, bao gồm chữ hoa, chữ thường, số và ký tự đặc biệt. Bạn cũng nên tránh sử dụng các mật khẩu thông dụng như “123456”, “password”, “qwerty”,…

Sử dụng xác thực hai yếu tố

Xác thực hai yếu tố (2FA) là một lớp bảo mật bổ sung giúp ngăn chặn hacker truy cập vào tài khoản của bạn ngay cả khi họ có mật khẩu của bạn. 2FA yêu cầu bạn nhập mã xác thực được gửi đến điện thoại của bạn sau khi nhập mật khẩu.

Cập nhật Windows thường xuyên

Microsoft thường xuyên phát hành các bản cập nhật bảo mật cho Windows. Các bản cập nhật này bao gồm các bản vá cho các lỗ hổng bảo mật có thể bị hacker khai thác.

Sử dụng phần mềm chống virus/malwarebytes

Phần mềm chống virus/malwarebytes có thể giúp phát hiện và loại bỏ phần mềm độc hại, bao gồm cả phần mềm độc hại có thể đánh cắp quyền admin của bạn.

Cẩn thận khi nhấp vào liên kết và mở tệp đính kèm

Hacker thường sử dụng các liên kết và tệp đính kèm độc hại để lây nhiễm máy tính của bạn. Bạn nên cẩn thận khi nhấp vào liên kết và mở tệp đính kèm từ những người mà bạn không biết.

English

Admin rights are the highest privileges on Windows operating system. With admin rights, you can install, uninstall software, change system settings, and access all files on your computer. Therefore, admin rights are the top target of hackers.

To protect your computer from being hacked by admin rights, you can follow these tips:

Use a strong password

A strong password is the most important factor to protect your computer. A strong password must be at least 8 characters long and include uppercase letters, lowercase letters, numbers, and special characters. You should also avoid using common passwords such as “123456”, “password”, “qwerty”,…

Use two-factor authentication

Two-factor authentication (2FA) is an additional layer of security that helps prevent hackers from accessing your account even if they have your password. 2FA requires you to enter a verification code sent to your phone after entering your password.

Keep Windows up to date

Microsoft regularly releases security updates for Windows. These updates include patches for security vulnerabilities that hackers can exploit.

Use antivirus/malwarebytes software

Antivirus/malwarebytes software can help detect and remove malware, including malware that can steal admin rights from your computer.

Be careful when clicking on links and opening attachments

Hackers often use malicious links and attachments to infect your computer. You should be careful when clicking on links and opening attachments from people you don’t know.

Additional tips

In addition to the tips mentioned above, you can also follow these additional tips to protect your computer from being hacked by admin rights:

Use a firewall

A firewall can help block unauthorized access to your computer.

Create a backup of your important files

If your computer is hacked, you can restore your important files from the backup.

Be aware of the latest security threats

Stay up-to-date on the latest security threats so you can take steps to protect yourself.

By following these tips, you can help keep your computer safe from being hacked by admin rights.

Bí quyết An toàn Trên Windows: Hướng Dẫn Bảo Vệ Chống Hack Quyền Admin

Leave a Reply

All in one