Bí Quyết An Toàn Trực Tuyến: Tạo Trang Phishing An Toàn cho Linux và Android với Mip22

Tiếng Việt

Phishing là một hình thức tấn công mạng phổ biến, trong đó kẻ tấn công cố gắng lừa nạn nhân cung cấp thông tin nhạy cảm, chẳng hạn như thông tin đăng nhập, thông tin tài chính hoặc thông tin cá nhân. Để tạo trang phishing, kẻ tấn công thường sử dụng các công cụ tạo trang web hoặc mã hóa trang web giả mạo.

Mip22 là một công cụ tạo trang phishing miễn phí và mã nguồn mở dành cho Linux và Android. Công cụ này có thể được sử dụng để tạo các trang phishing cho nhiều dịch vụ khác nhau, bao gồm Facebook, Gmail, Instagram và Twitter.

Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu cách tạo trang phishing an toàn cho Linux và Android với Mip22.

Cài đặt Mip22

Để cài đặt Mip22 trên Linux, bạn có thể sử dụng lệnh sau:

sudo apt install mip22

Để cài đặt Mip22 trên Android, bạn có thể tải xuống ứng dụng từ Google Play Store.

Tạo trang phishing

Để tạo trang phishing, bạn cần cung cấp cho Mip22 thông tin sau:

Dịch vụ bạn muốn tạo trang phishing cho.

URL của trang đích.

Thông tin đăng nhập của tài khoản nạn nhân.

Để cung cấp thông tin này, bạn có thể sử dụng lệnh sau:

mip22 create –service facebook –url https://facebook.com –username [tên người dùng] –password [mật khẩu]

Lệnh này sẽ tạo một trang phishing cho Facebook. Trang phishing này sẽ được lưu trữ trong thư mục /tmp/mip22.

Tải lên trang phishing

Để tải lên trang phishing, bạn có thể sử dụng lệnh sau:

mip22 upload –target [địa chỉ IP] –port [cổng]

Lệnh này sẽ tải lên trang phishing lên máy chủ web trên địa chỉ IP và cổng được chỉ định.

Cách bảo vệ trang phishing

Để bảo vệ trang phishing của mình khỏi bị phát hiện, bạn có thể thực hiện các bước sau:

Sử dụng tên miền tùy chỉnh thay vì địa chỉ IP.

Sử dụng chứng chỉ SSL để mã hóa trang web.

Thêm các tính năng bảo mật bổ sung, chẳng hạn như CAPTCHA và xác thực hai yếu tố.

Kết luận

Mip22 là một công cụ tạo trang phishing mạnh mẽ và dễ sử dụng. Tuy nhiên, điều quan trọng cần lưu ý là phishing là một hoạt động bất hợp pháp. Bạn chỉ nên sử dụng Mip22 cho mục đích học tập hoặc nghiên cứu.

English

Phishing is a common type of cyberattack in which an attacker attempts to trick a victim into providing sensitive information, such as login credentials, financial information, or personal information. To create a phishing page, attackers often use web development tools or code to create a fake website.

Mip22 is a free and open-source phishing page creation tool for Linux and Android. The tool can be used to create phishing pages for a variety of services, including Facebook, Gmail, Instagram, and Twitter.

In this article, we will learn how to create a secure phishing page for Linux and Android with Mip22.

Installing Mip22

To install Mip22 on Linux, you can use the following command:

sudo apt install mip22

To install Mip22 on Android, you can download the app from the Google Play Store.

Creating a phishing page

To create a phishing page, you need to provide Mip22 with the following information:

The service you want to create a phishing page for.

The URL of the landing page.

The login credentials for the victim’s account.

To provide this information, you can use the following command:

mip22 create –service facebook –url https://facebook.com –username [username] –password [password]

This command will create a phishing page for Facebook. The phishing page will be stored in the /tmp/mip22 directory.

Uploading the phishing page

To upload the phishing page, you can use the following command:

mip22 upload –target [IP address] –port [port]

This

Bí Quyết An Toàn Trực Tuyến: Tạo Trang Phishing An Toàn cho Linux và Android với Mip22

Leave a Reply

All in one