Bí quyết An Toàn Website: Cách Thay Đổi Header để Bypass WAF Hiệu Quả

Tiếng Việt

Web Application Firewall (WAF) là một hệ thống bảo mật được thiết kế để bảo vệ các ứng dụng web khỏi các cuộc tấn công phổ biến như SQL injection, cross-site scripting (XSS), và denial-of-service (DoS). Tuy nhiên, WAF cũng có thể bị bypass bằng nhiều cách khác nhau, trong đó có một cách là thay đổi header trong request.

Cách thay đổi header để bypass WAF

Có nhiều cách để thay đổi header để bypass WAF, trong đó có một số cách phổ biến như sau:

Thay đổi tên header

WAF thường sử dụng các regex để xác định các header nguy hiểm. Bằng cách thay đổi tên header, bạn có thể khiến WAF không thể xác định được header đó là nguy hiểm.

Ví dụ, nếu WAF đang chặn các header có tên “User-Agent”, bạn có thể thay đổi tên header thành “My-Custom-User-Agent”.

Thay đổi giá trị header

Ngoài tên header, WAF cũng thường sử dụng các regex để xác định các giá trị header nguy hiểm. Bằng cách thay đổi giá trị header, bạn có thể khiến WAF không thể xác định được giá trị đó là nguy hiểm.

Ví dụ, nếu WAF đang chặn các giá trị header “X-Forwarded-For” có chứa IP của máy tính của bạn, bạn có thể thay đổi giá trị header thành một IP khác.

Thêm các header mới

WAF thường chỉ kiểm tra các header phổ biến. Bằng cách thêm các header mới, bạn có thể đánh lừa WAF và khiến nó bỏ qua các header nguy hiểm.

Ví dụ, bạn có thể thêm header “X-My-Custom-Header” với giá trị “my-custom-value”.

Lưu ý khi thay đổi header để bypass WAF

Thay đổi header để bypass WAF có thể giúp bạn thực hiện các cuộc tấn công web thành công. Tuy nhiên, bạn cần lưu ý rằng việc này có thể vi phạm pháp luật và bị truy tố.

Ngoài ra, việc thay đổi header có thể khiến website của bạn hoạt động không bình thường. Bạn nên thử nghiệm kỹ trước khi áp dụng cách này trên website của mình.

Tiếng Anh

Web Application Firewall (WAF) is a system designed to protect web applications from common attacks such as SQL injection, cross-site scripting (XSS), and denial-of-service (DoS). However, WAFs can also be bypassed in a variety of ways, including by changing headers in the request.

How to change headers to bypass WAF

There are many ways to change headers to bypass WAF, some of the most common methods include:

Changing the header name

WAFs often use regular expressions to identify malicious headers. By changing the header name, you can make it so that the WAF cannot identify the header as malicious.

For example, if a WAF is blocking headers with the name “User-Agent”, you can change the header name to “My-Custom-User-Agent”.

Changing the header value

In addition to the header name, WAFs also often use regular expressions to identify malicious header values. By changing the header value, you can make it so that the WAF cannot identify the value as malicious.

For example, if a WAF is blocking header values “X-Forwarded-For” that contain your computer’s IP address, you can change the header value to a different IP address.

Adding new headers

WAFs typically only check for common headers. By adding new headers, you can trick the WAF into ignoring malicious headers.

For example, you can add the header “X-My-Custom-Header” with the value “my-custom-value”.

Things to keep in mind when changing headers to bypass WAF

Changing headers to bypass WAF can help you carry out successful web attacks. However, it is important to note that doing so may be illegal and could result in prosecution.

Additionally, changing headers may cause your website to behave abnormally. You should test carefully before implementing this method on your website.

Kết luận

Thay đổi header là một cách hiệu quả để bypass WAF. Tuy nhiên, bạn cần lưu ý những rủi ro và thử nghiệm kỹ trước khi áp dụng cách này.

Bí quyết An Toàn Website: Cách Thay Đổi Header để Bypass WAF Hiệu Quả

Leave a Reply

All in one