Bí Quyết Nhận VPS Miễn Phí 2 Tháng Tại Google: Hướng Dẫn Chi Tiết và Đánh Giá

Tiếng Việt

VPS (Virtual Private Server) là một máy chủ ảo được tạo trên một máy chủ vật lý. Nó cung cấp cho bạn một môi trường riêng biệt để lưu trữ và chạy các ứng dụng của mình. Google Cloud Platform cung cấp dịch vụ VPS miễn phí cho người dùng mới, cho phép bạn trải nghiệm các tính năng của nền tảng đám mây của Google mà không cần trả bất kỳ khoản phí nào.

Hướng dẫn chi tiết

Để nhận VPS miễn phí 2 tháng tại Google, bạn cần thực hiện các bước sau:

Truy cập trang web của Google Cloud Platform.

Nhấn vào nút “Tạo tài khoản”.

Nhập thông tin cá nhân và thông tin thanh toán của bạn.

Nhấn vào nút “Tạo tài khoản”.

Sau khi tài khoản của bạn được tạo, hãy truy cập bảng điều khiển Google Cloud Platform.

Nhấp vào tab “Compute Engine”.

Nhấp vào nút “Tạo máy ảo”.

Chọn loại máy ảo “F1-Micro”.

Chọn khu vực và vùng mà bạn muốn đặt máy ảo của mình.

Nhấp vào nút “Tạo”.

Đánh giá

Dịch vụ VPS miễn phí của Google cung cấp các tính năng sau:

Bộ nhớ: 1 GB

CPU: 1 vCPU

Lưu trữ: 30 GB

Tốc độ mạng: 1 GBps

Dịch vụ này phù hợp cho các mục đích sau:

Trải nghiệm nền tảng đám mây của Google

Chạy các ứng dụng web hoặc ứng dụng nhỏ

Lưu trữ dữ liệu

Kết luận

Dịch vụ VPS miễn phí của Google là một cách tuyệt vời để trải nghiệm nền tảng đám mây của Google mà không cần trả bất kỳ khoản phí nào. Nó cung cấp các tính năng và tài nguyên cần thiết để chạy các ứng dụng web hoặc ứng dụng nhỏ.

English

VPS (Virtual Private Server) is a virtual machine that is created on a physical server. It provides you with a separate environment to store and run your applications. Google Cloud Platform offers a free VPS service for new users, allowing you to experience the features of Google’s cloud platform without paying any fees.

Detailed instructions

To get a free 2-month VPS from Google, you need to follow these steps:

Visit the Google Cloud Platform website.

Click the “Create an account” button.

Enter your personal information and payment information.

Click the “Create account” button.

After your account is created, access the Google Cloud Platform console.

Click the “Compute Engine” tab.

Click the “Create virtual machine” button.

Select the “F1-Micro” machine type.

Select the region and zone where you want to place your virtual machine.

Click the “Create” button.

Review

Google’s free VPS service offers the following features:

Memory: 1 GB

CPU: 1 vCPU

Storage: 30 GB

Network speed: 1 GBps

This service is suitable for the following purposes:

Experiencing Google’s cloud platform

Running web applications or small applications

Storing data

Conclusion

Google’s free VPS service is a great way to experience Google’s cloud platform without paying any fees. It provides the features and resources you need to run web applications or small applications.

Additional information

In addition to the instructions above, here are some additional tips for getting a free VPS from Google:

Use a credit card that is not associated with any other Google Cloud Platform accounts. This will help to prevent you from being charged for any services that you use by mistake.

Create your account using a new email address that is not associated with any other Google Cloud Platform accounts. This will also help to prevent you from being charged for any services that you use by mistake.

Be sure to cancel your VPS subscription before the 2-month free trial period ends. Otherwise, you will be charged for the service.

I hope this helps!

Bí Quyết Nhận VPS Miễn Phí 2 Tháng Tại Google: Hướng Dẫn Chi Tiết và Đánh Giá

Leave a Reply

All in one