Bí quyết tạo VPS miễn phí: Hướng dẫn chi tiết từ Flexvdi.com

Bí quyết tạo VPS miễn phí: Hướng dẫn chi tiết từ Flexvdi.com

Tiếng Việt

VPS là gì?

VPS (Virtual Private Server) là một máy tính ảo được tạo ra từ một máy chủ vật lý. Nó được chia sẻ tài nguyên của máy chủ vật lý đó, bao gồm RAM, CPU và ổ cứng. VPS có thể được sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau, chẳng hạn như lưu trữ website, chạy ứng dụng web, hoặc phát triển phần mềm.

Flexvdi.com là gì?

Flexvdi.com là một nhà cung cấp dịch vụ VPS miễn phí. Dịch vụ này cung cấp một máy tính ảo Windows 10 với RAM 4GB, CPU 1 vCPU, và ổ cứng 30GB. VPS miễn phí của Flexvdi.com có thể được sử dụng cho các mục đích học tập, nghiên cứu, và thử nghiệm.

Hướng dẫn tạo VPS miễn phí từ Flexvdi.com

Để tạo VPS miễn phí từ Flexvdi.com, bạn cần thực hiện các bước sau:

Truy cập trang web của Flexvdi.com và đăng ký tài khoản.

Xác minh địa chỉ email của bạn.

Đăng nhập vào tài khoản của bạn.

Nhấp vào tab “Free VPS”.

Nhấp vào nút “Create”.

Chọn hệ điều hành Windows 10.

Nhập tên máy chủ VPS của bạn.

Nhấp vào nút “Create”.

Sau khi tạo VPS thành công, bạn sẽ nhận được một email chứa thông tin về máy chủ VPS của bạn. Thông tin này bao gồm địa chỉ IP, tên người dùng, và mật khẩu.

Sử dụng VPS miễn phí từ Flexvdi.com

Để sử dụng VPS miễn phí từ Flexvdi.com, bạn có thể kết nối đến nó bằng ứng dụng Remote Desktop. Ứng dụng Remote Desktop có sẵn cho Windows, Mac, và Linux.

Sau khi cài đặt ứng dụng Remote Desktop, bạn nhập địa chỉ IP của máy chủ VPS và tên người dùng và mật khẩu của bạn.

Bạn sẽ được kết nối đến máy chủ VPS và có thể bắt đầu sử dụng nó.

English

How to create a free VPS from Flexvdi.com

What is a VPS?

A VPS (Virtual Private Server) is a virtual computer that is created from a physical server. It shares the resources of the physical server, including RAM, CPU, and storage. VPS can be used for a variety of purposes, such as hosting websites, running web applications, or developing software.

What is Flexvdi.com?

Flexvdi.com is a free VPS provider. Their free service offers a Windows 10 virtual machine with 4GB of RAM, 1 vCPU, and 30GB of storage. Flexvdi.com’s free VPS can be used for educational, research, and testing purposes.

Instructions on how to create a free VPS from Flexvdi.com

To create a free VPS from Flexvdi.com, follow these steps:

Go to the Flexvdi.com website and create an account.

Verify your email address.

Log in to your account.

Click on the “Free VPS” tab.

Click on the “Create” button.

Select the Windows 10 operating system.

Enter the name of your VPS server.

Click on the “Create” button.

After successfully creating your VPS, you will receive an email with information about your VPS server. This information includes the IP address, username, and password.

Using a free VPS from Flexvdi.com

To use a free VPS from Flexvdi.com, you can connect to it using the Remote Desktop application. The Remote Desktop application is available for Windows, Mac, and Linux.

After installing the Remote Desktop application, you enter the IP address of your VPS server and your username and password.

You will be connected to your VPS server and can begin using it.

Keywords:

VPS

Flexvdi.com

Free VPS

Windows 10

Remote Desktop

Meta Description:

This article provides instructions on how to create a free VPS from Flexvdi.com. Flexvdi.com offers a free VPS service with 4

Leave a Comment

All in one