Bài viết chuẩn SEO Google: Bộ sưu tập ưu đãi: Công cụ mạnh mẽ của Kali Linux

Tiếng Việt

Kali Linux là một hệ điều hành phân phối Linux được thiết kế dành cho các nhà nghiên cứu an ninh mạng. Nó chứa một bộ sưu tập các công cụ mạnh mẽ có thể được sử dụng để kiểm tra bảo mật của mạng, hệ thống và ứng dụng.

Trong bài viết này, chúng ta sẽ xem xét một số công cụ mạnh mẽ nhất của Kali Linux.

Nmap

Nmap là một công cụ quét mạng được sử dụng để tìm các máy tính và dịch vụ được kết nối với mạng. Nó có thể được sử dụng để xác định các lỗ hổng bảo mật tiềm ẩn trong mạng.

Wireshark

Wireshark là một trình phân tích lưu lượng mạng được sử dụng để xem dữ liệu đang được truyền qua mạng. Nó có thể được sử dụng để xác định các cuộc tấn công mạng đang diễn ra.

Metasploit

Metasploit là một framework khai thác được sử dụng để khai thác các lỗ hổng bảo mật. Nó có thể được sử dụng để kiểm tra bảo mật của hệ thống và ứng dụng.

Aircrack-ng

Aircrack-ng là một bộ công cụ được sử dụng để bẻ khóa Wi-Fi. Nó có thể được sử dụng để truy cập vào mạng Wi-Fi không được bảo vệ.

Ghidra

Ghidra là một công cụ phân tích ngược được sử dụng để phân tích mã máy. Nó có thể được sử dụng để tìm các lỗ hổng bảo mật trong mã.

Burp Suite

Burp Suite là một bộ công cụ kiểm tra bảo mật được sử dụng để kiểm tra bảo mật của ứng dụng web. Nó có thể được sử dụng để tìm các lỗ hổng bảo mật trong ứng dụng web.

OWASP ZAP

OWASP ZAP là một công cụ kiểm tra bảo mật web được sử dụng để kiểm tra bảo mật của ứng dụng web. Nó có thể được sử dụng để tìm các lỗ hổng bảo mật trong ứng dụng web.

Các công cụ này chỉ là một số trong số nhiều công cụ mạnh mẽ có sẵn trong Kali Linux. Nếu bạn là một nhà nghiên cứu an ninh mạng, Kali Linux là một công cụ cần thiết trong bộ công cụ của bạn.

English

Kali Linux is a Linux distribution designed for penetration testing. It contains a collection of powerful tools that can be used to test the security of networks, systems, and applications.

In this article, we will take a look at some of the most powerful tools in Kali Linux.

Nmap

Nmap is a network scanning tool used to find computers and services connected to a network. It can be used to identify potential security vulnerabilities in a network.

Wireshark

Wireshark is a network traffic analyzer used to view data being transmitted over a network. It can be used to identify ongoing network attacks.

Metasploit

Metasploit is an exploitation framework used to exploit security vulnerabilities. It can be used to test the security of systems and applications.

Aircrack-ng

Aircrack-ng is a set of tools used to crack Wi-Fi. It can be used to access unsecured Wi-Fi networks.

Ghidra

Ghidra is a reverse engineering tool used to analyze machine code. It can be used to find security vulnerabilities in code.

Burp Suite

Burp Suite is a penetration testing suite used to test the security of web applications. It can be used to find security vulnerabilities in web applications.

OWASP ZAP

OWASP ZAP is a web application testing tool used to test the security of web applications. It can be used to find security vulnerabilities in web applications.

These tools are just a few of the many powerful tools available in Kali Linux. If you are a penetration tester, Kali Linux is a must-have tool in your toolkit.

Bộ sưu tập ưu đãi: Công cụ mạnh mẽ của Kali Linux

Leave a Reply

All in one