cách bán hàng trên amazon từ việt nam

Cách bán hàng trên Amazon từ Việt Nam: A Guide to Selling on Amazon

Việt Nam và English (Vietnamese and English)

Bán hàng trên Amazon đã trở thành một trong những cách phổ biến để kinh doanh trực tuyến và mở cửa ra thị trường quốc tế. Dưới đây là một hướng dẫn đơn giản và dễ hiểu về cách bán hàng trên Amazon từ Việt Nam.

Selling on Amazon has become one of the most popular ways to do business online and tap into international markets. Below is a simple and easy-to-understand guide on how to sell on Amazon from Vietnam.

 1. Đăng ký tài khoản Seller trên Amazon
 2. Register a Seller Account on Amazon
 3. Đầu tiên, bạn cần đăng ký tài khoản Seller trên trang web Amazon. Chọn loại tài khoản phù hợp với kế hoạch kinh doanh của bạn: tài khoản Seller cá nhân hoặc tài khoản Seller doanh nghiệp.
 4. First, you need to register a Seller Account on the Amazon website. Choose the type of account that suits your business plan: an Individual Seller account or a Business Seller account.
 5. 2. Nghiên cứu sản phẩm
 6. 2. Research Products
 7. Trước khi bạn chọn sản phẩm để bán, hãy nghiên cứu kỹ thị trường. Sử dụng các công cụ như Jungle Scout hoặc Helium 10 để tìm sản phẩm hot và đối thủ cạnh tranh.
 8. Before you choose products to sell, conduct market research. Use tools like Jungle Scout or Helium 10 to find hot products and analyze competitors.
 9. 3. Tìm nguồn cung ứng sản phẩm
 10. 3. Find Product Suppliers
 11. Hãy tìm các nhà cung ứng đáng tin cậy ở Việt Nam hoặc trên toàn cầu. Alibaba và AliExpress là hai tùy chọn phổ biến cho người bán mới.
 12. Find reliable suppliers in Vietnam or globally. Alibaba and AliExpress are two popular options for new sellers.
 13. 4. Tạo danh mục sản phẩm và đăng lên Amazon
 14. 4. Create Product Listings and Upload to Amazon
 15. Tạo các danh mục sản phẩm trên tài khoản Seller của bạn và đăng lên Amazon. Đảm bảo rằng bạn đã cung cấp thông tin chi tiết và hấp dẫn về sản phẩm.
 16. Create product listings on your Seller account and upload them to Amazon. Make sure you provide detailed and compelling product information.
 17. 5. Quảng cáo và quản lý đơn hàng
 18. 5. Advertise and Manage Orders
 19. Sử dụng các công cụ quảng cáo Amazon như Amazon PPC để quảng bá sản phẩm của bạn. Quản lý đơn hàng và đảm bảo giao hàng kịp thời.
 20. Use Amazon advertising tools like Amazon PPC to promote your products. Manage orders and ensure timely delivery.
 21. 6. Theo dõi và tối ưu hóa
 22. 6. Track and Optimize
 23. Theo dõi hiệu suất bán hàng của bạn trên Amazon và tối ưu hóa chiến lược của bạn dựa trên dữ liệu. Luôn cố gắng cải thiện danh tiếng của bạn và tạo lòng tin từ khách hàng.
 24. Track your sales performance on Amazon and optimize your strategy based on data. Always strive to improve your reputation and build trust with customers.
 25. Với sự kiên nhẫn và nỗ lực, bạn có thể thành công trong việc bán hàng trên Amazon từ Việt Nam. Hãy nhớ tuân thủ các quy tắc và chính sách của Amazon để duy trì tài khoản Seller của bạn trong thời gian dài và xây dựng một doanh nghiệp bền vững trên nền tảng này.
 26. With patience and effort, you can succeed in selling on Amazon from Vietnam. Remember to adhere to Amazon’s rules and policies to maintain your Seller account long-term and build a sustainable business on this platform.

Leave a Comment

All in one