Cách Cài Đặt SQLMap trên Windows: Hướng Dẫn Chi Tiết

Tiếng Việt

SQLMap là một công cụ khai thác lỗ hổng SQL Injection (SQLI) miễn phí và mã nguồn mở. Nó cho phép người dùng khai thác các lỗ hổng SQLI để lấy thông tin nhạy cảm từ cơ sở dữ liệu, chẳng hạn như mật khẩu, thông tin cá nhân và dữ liệu tài chính.

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách cài đặt SQLMap trên Windows.

Yêu cầu hệ thống

Để cài đặt SQLMap trên Windows, bạn cần có các yêu cầu hệ thống sau:

Hệ điều hành Windows 7 trở lên

Python 3.6 trở lên

Pip

Cài đặt Python

Đầu tiên, bạn cần cài đặt Python 3.6 trở lên. Bạn có thể tải xuống Python từ trang web chính thức của Python.

Sau khi tải xuống Python, hãy chạy tệp cài đặt để cài đặt Python.

Cài đặt Pip

Pip là một công cụ quản lý gói Python. Bạn cần cài đặt Pip để cài đặt SQLMap.

Để cài đặt Pip, hãy mở cửa sổ Command Prompt và chạy lệnh sau:

pip install –upgrade pip

Cài đặt SQLMap

Cuối cùng, bạn có thể cài đặt SQLMap bằng lệnh sau:

pip install sqlmap

Sau khi cài đặt SQLMap, bạn có thể chạy nó bằng lệnh sau:

sqlmap -h

Hướng dẫn sử dụng

Để biết thêm thông tin về cách sử dụng SQLMap, bạn có thể tham khảo trang web chính thức của SQLMap.

Lưu ý

SQLMap là một công cụ mạnh mẽ có thể được sử dụng cho mục đích tốt hoặc xấu. Bạn nên sử dụng SQLMap một cách có trách nhiệm.

English

SQLMap is a free and open-source tool for exploiting SQL Injection (SQLI) vulnerabilities. It allows users to exploit SQLI vulnerabilities to extract sensitive information from databases, such as passwords, personal information, and financial data.

In this article, we will guide you on how to install SQLMap on Windows.

System requirements

To install SQLMap on Windows, you need to have the following system requirements:

Windows 7 or later

Python 3.6 or later

Pip

Install Python

First, you need to install Python 3.6 or later. You can download Python from the official Python website.

Once you have downloaded Python, run the installer to install Python.

Install Pip

Pip is a Python package manager. You need to install Pip to install SQLMap.

To install Pip, open a Command Prompt window and run the following command:

pip install –upgrade pip

Install SQLMap

Finally, you can install SQLMap with the following command:

pip install sqlmap

After installing SQLMap, you can run it with the following command:

sqlmap -h

Usage guide

For more information on how to use SQLMap, you can refer to the official SQLMap website.

Note

SQLMap is a powerful tool that can be used for good or evil. You should use SQLMap responsibly.

Additional resources

SQLMap documentation: https://github.com/sqlmapproject/sqlmap/wiki

SQL Injection cheat sheet: https://cheatsheetseries.owasp.org/cheatsheets/SQL_Injection_Prevention_Cheat_Sheet.html

OWASP Top 10 vulnerabilities: https://owasp.org/www-project-top-ten/

Cách Cài Đặt SQLMap trên Windows: Hướng Dẫn Chi Tiết

Leave a Reply

All in one