Title: How to Chat with Amazon Support for PPC Issues – Cách chat với Support Amazon các vấn đề về PPC

Introduction (Giới thiệu)

When you’re running PPC (Pay-Per-Click) campaigns on Amazon, it’s crucial to have a direct line of communication with their support team. This ensures that any issues or questions you encounter can be swiftly resolved. In this guide, we’ll show you how to chat with Amazon Support regarding PPC matters. (Khi bạn đang chạy các chiến dịch PPC (Trả tiền theo số lượt nhấp) trên Amazon, việc có một kênh trực tiếp để liên lạc với nhóm hỗ trợ của họ rất quan trọng. Điều này đảm bảo rằng mọi vấn đề hoặc câu hỏi mà bạn gặp phải có thể được giải quyết nhanh chóng. Trong hướng dẫn này, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách trò chuyện với Amazon Support liên quan đến các vấn đề PPC.)

 1. Sign In to Your Amazon Seller Account – Đăng nhập vào tài khoản người bán Amazon
 2. To begin, log in to your Amazon Seller account. This is where you’ll access the chat support feature. Make sure you have your login credentials ready. (Để bắt đầu, hãy đăng nhập vào tài khoản người bán Amazon của bạn. Đây là nơi bạn sẽ truy cập tính năng hỗ trợ trò chuyện. Hãy đảm bảo bạn đã sẵn sàng với thông tin đăng nhập của mình.)
 3. 2. Navigate to Help & Customer Service – Điều hướng đến Trợ giúp & Dịch vụ khách hàng
 4. Once logged in, go to the “Help & Customer Service” section. You can usually find this in the upper-right corner of your seller dashboard. (Sau khi đăng nhập, điều hướng đến phần “Trợ giúp & Dịch vụ khách hàng”. Thông thường, bạn có thể tìm thấy phần này ở góc trên bên phải của bảng điều khiển người bán của bạn.)
 5. 3. Select “Contact Us” – Chọn “Liên hệ với chúng tôi”
 6. Look for the “Contact Us” option. This is where you’ll initiate the chat. (Tìm tùy chọn “Liên hệ với chúng tôi”. Đây là nơi bạn sẽ bắt đầu cuộc trò chuyện.)
 7. 4. Choose Your Issue – Chọn Vấn đề của bạn
 8. Amazon will present you with various options regarding your issue. Select “Advertising and PPC” or the category that best matches your problem. (Amazon sẽ hiển thị cho bạn các tùy chọn liên quan đến vấn đề của bạn. Chọn “Quảng cáo và PPC” hoặc danh mục phù hợp nhất với vấn đề của bạn.)
 9. 5. Start the Chat – Bắt đầu cuộc trò chuyện
 10. You’ll now have the option to start a chat with Amazon Support. Click on it, and a chat window will open. (Bây giờ bạn sẽ có tùy chọn để bắt đầu trò chuyện với Amazon Support. Nhấp vào đó và một cửa sổ trò chuyện sẽ xuất hiện.)
 11. 6. Provide Details – Cung cấp chi tiết
 12. When you initiate the chat, be sure to provide all relevant details about your PPC issue. This will help the support team understand your problem and provide a quicker resolution. (Khi bạn bắt đầu trò chuyện, hãy đảm bảo cung cấp tất cả các chi tiết liên quan về vấn đề PPC của bạn. Điều này sẽ giúp nhóm hỗ trợ hiểu vấn đề của bạn và cung cấp giải quyết nhanh chóng hơn.)
 13. 7. Engage and Follow Up – Tương tác và Theo dõi
 14. Engage with the support agent, and if necessary, ask for clarification or additional help. Be polite and patient during the conversation. After the issue is resolved, consider following up to ensure it doesn’t recur. (Tương tác với người hỗ trợ và nếu cần, hỏi để làm rõ hoặc yêu cầu sự giúp đỡ bổ sung. Hãy lịch sự và kiên nhẫn trong cuộc trò chuyện. Sau khi vấn đề được giải quyết, xem xét việc theo dõi để đảm bảo nó không tái diễn.)
 15. Conclusion (Kết luận)
 16. Chatting with Amazon Support about PPC issues is a valuable resource for Amazon sellers. By following these steps, you can efficiently address and resolve any problems that may arise during your PPC campaigns, ensuring a smoother selling experience. (Trò chuyện với Amazon Support về các vấn đề PPC là một tài nguyên quý báu đối với người bán Amazon. Bằng cách tuân thủ các bước này, bạn có thể hiệu quả đối phó và giải quyết mọi vấn đề có thể xảy ra trong các chiến dịch PPC của bạn, đảm bảo một trải nghiệm bán hàng trơn tru hơn.)
Cách chat với Support Amazon các vấn đề về PPC

Leave a Reply

All in one