Cách Đăng Ký Amazon Prime: Unleash the Power of Prime!

Bất kể bạn ở Việt Nam, Mỹ, hoặc Trung Quốc, dịch vụ Amazon Prime sẽ là người bạn đồng hành hoàn hảo cho cuộc sống hàng ngày của bạn. Amazon Prime không chỉ là một dịch vụ đăng ký hàng tháng mà còn là một phong cách sống. Hãy cùng tìm hiểu cách đăng ký Amazon Prime để bắt đầu hưởng trọn vẹn những lợi ích mà nó mang lại.

Cách Đăng Ký Amazon Prime tại Việt Nam

Việc đăng ký Amazon Prime tại Việt Nam cũng không khó khăn gì. Đầu tiên, bạn cần truy cập trang web chính thức của Amazon và tạo một tài khoản Amazon nếu bạn chưa có. Sau đó, bạn chỉ cần làm theo các bước sau:

Đăng nhập vào tài khoản Amazon của bạn.

Chọn “Prime” trên thanh menu chính.

Nhấn vào nút “Thử nghiệm Prime miễn phí” hoặc “Đăng ký Prime” (tùy vào trạng thái hiện tại của tài khoản Amazon của bạn).

Chọn kỳ hạn đăng ký và phương thức thanh toán phù hợp với bạn.

Xác nhận thông tin và hoàn tất quá trình đăng ký.

Bây giờ, bạn đã có thể trải nghiệm tất cả những tiện ích đáng giá mà Amazon Prime mang lại tại Việt Nam.

How to Sign Up for Amazon Prime in English

Signing up for Amazon Prime is as easy as pie! Whether you’re in Vietnam, the United States, or China, Amazon Prime is your ultimate everyday companion. It’s not just a subscription service; it’s a lifestyle. Let’s dive into how to sign up for Amazon Prime and unlock its incredible benefits.

Signing Up for Amazon Prime in Vietnam

Registering for Amazon Prime in Vietnam is a breeze. First, head to the official Amazon website and create an Amazon account if you don’t already have one. Then, simply follow these steps:

Log in to your Amazon account.

Select “Prime” on the main menu bar.

Click on either “Try Prime for Free” or “Sign Up for Prime” (depending on your current Amazon account status).

Choose your subscription term and preferred payment method.

Confirm your details and complete the sign-up process.

Now, you’re ready to enjoy all the valuable perks that Amazon Prime offers in Vietnam.

中文注册亚马逊Prime的方法

注册亚马逊Prime真是轻而易举!无论您在越南、美国还是中国,亚马逊Prime都是您日常生活的绝佳伙伴。它不仅是一个订阅服务,更是一种生活方式。让我们一起来了解如何注册亚马逊Prime,解锁其令人难以置信的好处。

在越南注册亚马逊Prime

在越南注册亚马逊Prime非常简单。首先,前往官方亚马逊网站,并在您尚未拥有帐户的情况下创建一个亚马逊帐户。然后,只需按照以下步骤操作:

登录您的亚马逊帐户。

在主菜单上选择“Prime”。

单击“免费试用Prime”或“注册Prime”(取决于您当前的亚马逊帐户状态)。

选择您的订阅期限和首选付款方式。

确认您的详细信息并完成注册过程。

现在,您已经准备好在越南享受亚马逊Prime提供的所有宝贵好处了。

Việc đăng ký Amazon Prime chưa bao giờ dễ dàng đến vậy! Với những lợi ích vượt trội mà nó mang lại, hãy nhanh tay đăng ký và khám phá cuộc sống thuận lợi hơn với Amazon Prime.

cách đăng ký amazon prime

Leave a Reply

All in one