Title: How to List Products on Amazon Without Needing a UPC Code – Cách đăng sản phẩm Amazon mà không cần mã UPC

Introduction (Giới thiệu)

Listing your products on Amazon is a great way to reach a wide audience and boost your sales. However, one common hurdle many sellers face is the requirement for a UPC (Universal Product Code) to create product listings. In this guide, we’ll show you how to list your products on Amazon without the need for a UPC code, making the process more accessible for everyone. Hãy cùng tìm hiểu cách đăng sản phẩm lên Amazon mà không cần mã UPC để tận dụng cơ hội kinh doanh trực tuyến rộng lớn.

What is a UPC Code? (Mã UPC là gì?)

A UPC code is a unique 12-digit identifier assigned to a product, primarily used for inventory and sales tracking. Amazon has traditionally required sellers to provide UPC codes when listing products to maintain a standardized catalog. Mã UPC là một loại mã duy nhất gồm 12 chữ số được gán cho mỗi sản phẩm, thường được sử dụng để theo dõi tồn kho và doanh số bán hàng. Amazon trước đây luôn yêu cầu người bán cung cấp mã UPC khi đăng sản phẩm để duy trì một danh mục chuẩn hóa.

Methods to List Products on Amazon Without a UPC Code (Cách đăng sản phẩm lên Amazon không cần mã UPC)

  1. Amazon’s Product Classification (Phân loại sản phẩm của Amazon)
  2. Amazon provides its unique ASIN (Amazon Standard Identification Number) for products listed within its catalog. When you list your product, you can search for a similar item on Amazon and use its ASIN to create your listing. Amazon cung cấp một số ASIN (Amazon Standard Identification Number) duy nhất cho các sản phẩm trong danh mục của họ. Khi bạn đăng sản phẩm, bạn có thể tìm kiếm sản phẩm tương tự trên Amazon và sử dụng ASIN của nó để tạo danh sách của bạn.
  3. 2. Use UPC Exemption (Sử dụng quyền miễn mã UPC)
  4. If your product genuinely does not have a UPC code, you can apply for a UPC exemption through Amazon’s Seller Central. This option is available for products like handmade items, vintage goods, and certain categories. Nếu sản phẩm của bạn thực sự không có mã UPC, bạn có thể xin miễn mã UPC qua Seller Central của Amazon. Tùy chọn này có sẵn cho các sản phẩm như đồ thủ công, hàng cổ, và một số danh mục cụ thể.
  5. 3. Brand Registry (Đăng ký thương hiệu)
  6. If you own a brand and have registered it with Amazon Brand Registry, you can create product listings without UPC codes. This is especially useful for private label products. Nếu bạn sở hữu một thương hiệu và đã đăng ký nó với Amazon Brand Registry, bạn có thể tạo danh sách sản phẩm mà không cần mã UPC. Điều này đặc biệt hữu ích cho các sản phẩm dán nhãn riêng.
  7. Conclusion (Kết luận)
  8. Listing your products on Amazon without a UPC code is possible through various methods, making it easier for a wider range of sellers to participate in the platform’s e-commerce opportunities. By following these strategies, you can expand your reach and increase your sales without the need for a UPC code. Đăng sản phẩm lên Amazon mà không cần mã UPC có thể thực hiện qua nhiều phương pháp, giúp cho nhiều người bán hơn có cơ hội tham gia vào cơ hội kinh doanh trực tuyến của nền tảng này. Bằng cách tuân theo những chiến lược này, bạn có thể mở rộng phạm vi của mình và tăng doanh số bán hàng mà không cần mã UPC.
Cách đăng sản phẩm Amazon mà không cần mã UPC

Leave a Reply

All in one