Cách Khôi Phục Mật Khẩu Ubuntu: Hướng Dẫn Đơn Giản và Hiệu Quả

Tiếng Việt

Ubuntu là một hệ điều hành mã nguồn mở phổ biến, được nhiều người dùng trên thế giới yêu thích. Tuy nhiên, đôi khi bạn có thể quên mật khẩu đăng nhập của mình. Trong trường hợp này, bạn có thể thực hiện các bước sau để khôi phục mật khẩu Ubuntu:

 1. Tạo một đĩa khởi động Ubuntu
 2. Để khôi phục mật khẩu Ubuntu, bạn cần tạo một đĩa khởi động Ubuntu. Bạn có thể sử dụng công cụ tạo đĩa khởi động của Ubuntu để tạo đĩa khởi động từ USB hoặc CD/DVD.
 3. 2. Khởi động máy tính từ đĩa khởi động Ubuntu
 4. Sau khi tạo đĩa khởi động Ubuntu, bạn cần khởi động máy tính từ đĩa khởi động đó. Khi máy tính khởi động, bạn sẽ thấy màn hình GRUB. Nhấn phím e để chỉnh sửa menu khởi động.
 5. 3. Thay đổi lệnh khởi động
 6. Tìm dòng lệnh khởi động Ubuntu và thêm dòng lệnh recovery vào cuối dòng. Dòng lệnh khởi động sau đây sẽ khởi động Ubuntu ở chế độ khôi phục:
 7. linux /casper/vmlinuz boot=casper iso-scan/filename=/casper/filesystem.squashfs initrd /casper/initrd.gz recovery
 8. 4. Khởi động Ubuntu ở chế độ khôi phục
 9. Nhấn phím Enter để khởi động Ubuntu ở chế độ khôi phục. Sau khi Ubuntu khởi động, bạn sẽ thấy màn hình khôi phục.
 10. 5. Khôi phục mật khẩu
 11. Trên màn hình khôi phục, chọn System Tools > Password Utility. Trong cửa sổ Password Utility, nhập mật khẩu mới cho tài khoản của bạn.
 12. 6. Khởi động lại máy tính
 13. Nhấn Ctrl + X để khởi động lại máy tính. Sau khi máy tính khởi động, bạn sẽ có thể đăng nhập vào Ubuntu bằng mật khẩu mới của mình.
 14. Lưu ý
 15. Nếu bạn không có đĩa khởi động Ubuntu, bạn có thể sử dụng công cụ trực tuyến để khôi phục mật khẩu Ubuntu.
 16. Nếu bạn đã bật tính năng bảo mật Secure Boot, bạn cần tắt tính năng này trước khi tạo đĩa khởi động Ubuntu.
 17. English
 18. Ubuntu is a popular open-source operating system that is loved by many people around the world. However, you may sometimes forget your login password. In this case, you can follow these steps to recover your Ubuntu password:
 19. 1. Create an Ubuntu bootable disc
 20. To recover your Ubuntu password, you need to create an Ubuntu bootable disc. You can use Ubuntu’s bootable disc creator to create a bootable disc from a USB or CD/DVD.
 21. 2. Boot your computer from the Ubuntu bootable disc
 22. After creating the Ubuntu bootable disc, you need to boot your computer from the disc. When your computer starts up, you will see the GRUB menu. Press the e key to edit the boot menu.
 23. 3. Change the boot command
 24. Find the Ubuntu boot command line and add the recovery command to the end of the line. The following boot command line will boot Ubuntu in recovery mode:
 25. linux /casper/vmlinuz boot=casper iso-scan/filename=/casper/filesystem.squashfs initrd /casper/initrd.gz recovery
 26. 4. Boot Ubuntu in recovery mode
 27. Press Enter to boot Ubuntu in recovery mode. After Ubuntu starts up, you will see the recovery screen.
 28. 5. Recover your password
 29. On the recovery screen, select System Tools > Password Utility. In the Password Utility window, enter the new password for your account.
 30. 6. Reboot your computer
 31. Press Ctrl + X to reboot your computer. After your computer starts up, you will be able to log in to Ubuntu with your new password.
 32. Notes
 33. If you do not have an Ubuntu bootable disc, you can use an online tool to recover your Ubuntu password.
 34. If you have enabled Secure Boot security, you need to disable this feature before creating an Ubuntu bootable disc.
Cách Khôi Phục Mật Khẩu Ubuntu: Hướng Dẫn Đơn Giản và Hiệu Quả

Leave a Reply

All in one