Title: How to Prevent Amazon from Detecting Linked Accounts – Cách ngăn Amazon nhận diện liên kết tài khoản

Intro (Giới thiệu):

In today’s digital age, online shopping has become an integral part of our lives, and Amazon stands out as a giant in the e-commerce world. Many of us have multiple Amazon accounts, whether it’s for personal use, business purposes, or to share with family members. However, Amazon’s vigilant security measures might lead to concerns about linked accounts. This article will guide you through the steps to prevent Amazon from detecting linked accounts, ensuring a seamless online shopping experience.

Trong thời đại số hóa hiện nay, mua sắm trực tuyến đã trở thành một phần quan trọng trong cuộc sống của chúng ta, và Amazon nổi bật như một người khổng lồ trong thế giới thương mại điện tử. Nhiều người trong chúng ta có nhiều tài khoản Amazon, cho dù đó là để sử dụng cá nhân, mục đích kinh doanh, hoặc để chia sẻ với gia đình. Tuy nhiên, các biện pháp bảo mật nghiêm ngặt của Amazon có thể gây ra lo ngại về việc liên kết tài khoản. Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn qua các bước để ngăn Amazon nhận diện các tài khoản liên kết, đảm bảo trải nghiệm mua sắm trực tuyến mượt mà.

Understanding Linked Accounts (Hiểu về tài khoản liên kết):

Linked accounts on Amazon refer to multiple accounts that are somehow connected, such as sharing the same shipping address, payment method, or login credentials. Amazon uses advanced algorithms and data analysis to detect these links, primarily to prevent misuse of their platform. However, in some cases, legitimate users may encounter difficulties due to mistaken associations between accounts. To avoid these issues, follow these steps carefully.

Tài khoản liên kết trên Amazon đề cập đến nhiều tài khoản có một cách nào đó kết nối, chẳng hạn như chia sẻ cùng địa chỉ giao hàng, phương thức thanh toán hoặc thông tin đăng nhập. Amazon sử dụng các thuật toán tiên tiến và phân tích dữ liệu để phát hiện các liên kết này, chủ yếu để ngăn chặn việc sử dụng sai mục đích của nền tảng của họ. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, người dùng hợp pháp có thể gặp khó khăn do sự kết nối nhầm lẫn giữa các tài khoản. Để tránh những vấn đề này, hãy tuân thủ các bước sau một cách cẩn thận.

Steps to Prevent Amazon from Detecting Linked Accounts (Các bước ngăn Amazon nhận diện tài khoản liên kết):

Use Separate Devices: Whenever possible, use different devices for each Amazon account. This reduces the chances of Amazon associating your accounts based on device fingerprinting.

Sử dụng các thiết bị riêng biệt: Khi có thể, hãy sử dụng các thiết bị khác nhau cho mỗi tài khoản Amazon của bạn. Điều này giảm khả năng Amazon kết nối các tài khoản của bạn dựa trên vân tay của thiết bị.

Unique Payment Methods: Assign unique payment methods to each account. Avoid using the same credit card or billing information across multiple accounts.

Phương thức thanh toán riêng biệt: Gán các phương thức thanh toán riêng biệt cho từng tài khoản. Tránh sử dụng cùng một thẻ tín dụng hoặc thông tin thanh toán trên nhiều tài khoản.

Distinct Shipping Addresses: Whenever possible, use different shipping addresses for each account. This prevents Amazon from detecting similarities in delivery information.

Địa chỉ giao hàng khác nhau: Khi có thể, hãy sử dụng các địa chỉ giao hàng khác nhau cho từng tài khoản. Điều này ngăn Amazon nhận diện các đặc điểm tương tự trong thông tin giao hàng.

Separate Email Addresses: Use unique email addresses for each Amazon account. Avoid using aliases or forwarding emails between accounts.

Địa chỉ email riêng biệt: Sử dụng địa chỉ email duy nhất cho từng tài khoản Amazon của bạn. Tránh sử dụng bí danh hoặc chuyển tiếp email giữa các tài khoản.

Logout and Clear Cookies: After using one Amazon account, log out, and clear your browser cookies before logging into another account. This prevents cross-account tracking.

Đăng xuất và xóa cookies: Sau khi sử dụng một tài khoản Amazon, hãy đăng xuất và xóa cookies trình duyệt của bạn trước khi đăng nhập vào một tài khoản khác. Điều này ngăn chặn việc theo dõi qua các tài khoản.

By following these steps, you can reduce the likelihood of Amazon detecting linked accounts and enjoy a hassle-free shopping experience on the platform. Remember that Amazon’s policies and algorithms may change over time, so it’s essential to stay informed and adapt your account management strategies accordingly.

Bằng cách tuân thủ các bước này, bạn có thể giảm khả năng Amazon nhận diện các tài khoản liên kết và trải nghiệm mua sắm trên nền tảng này một cách thuận tiện. Hãy nhớ rằng chính sách và thuật toán của Amazon có thể thay đổi theo thời gian, vì vậy quan trọng là phải luôn cập nhật thông tin và điều chỉnh chiến lược quản lý tài khoản của bạn tương ứng.

Cách ngăn Amazon nhận diện liên kết tài khoản

Leave a Reply

All in one