Tạo tài khoản Amazon: Hướng dẫn đơn giản cho người dùng Việt Nam, người nói tiếng Anh và người nói tiếng Trung

Việc tạo tài khoản Amazon có thể dễ dàng nếu bạn đang ở Việt Nam, nói tiếng Anh hoặc nói tiếng Trung. Amazon là một trong những trang web mua sắm trực tuyến lớn nhất thế giới, cung cấp hàng ngàn sản phẩm đa dạng từ đồ điện tử, thời trang đến sách và nhiều thứ khác. Dưới đây là hướng dẫn chi tiết về cách tạo tài khoản Amazon cho người dùng ở ba quốc gia khác nhau.

Tạo tài khoản Amazon cho người dùng ở Việt Nam

Truy cập trang web Amazon: Bạn cần truy cập trang web Amazon bằng trình duyệt của mình.

Tạo tài khoản: Bấm vào “Hello, Sign in” ở góc trên cùng bên phải và chọn “Create your Amazon account.”

Điền thông tin cá nhân: Điền thông tin cá nhân của bạn, bao gồm tên, địa chỉ email và mật khẩu.

Điền địa chỉ giao hàng: Hãy nhập địa chỉ giao hàng của bạn. Amazon có thể giao hàng đến Việt Nam.

Phương thức thanh toán: Thêm phương thức thanh toán, chẳng hạn như thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ của bạn.

Hoàn tất đăng ký: Sau khi bạn đã nhập đủ thông tin, hãy nhấn “Create your Amazon account” để hoàn tất quá trình đăng ký.

Xác minh tài khoản: Bạn sẽ nhận được một email xác minh từ Amazon. Hãy kiểm tra email và làm theo hướng dẫn để xác minh tài khoản của bạn.

Bắt đầu mua sắm: Bây giờ bạn đã có tài khoản Amazon và có thể bắt đầu mua sắm trực tuyến.

Tạo tài khoản Amazon cho người nói tiếng Anh

Creating an Amazon account for English speakers is a straightforward process. Here’s how to do it:

Visit the Amazon website: Access the Amazon website using your web browser.

Create an account: Click on “Hello, Sign in” at the top right corner and select “Create your Amazon account.”

Enter personal information: Fill in your personal information, including your name, email address, and password.

Add shipping address: Enter your shipping address. Amazon offers shipping to many countries, including English-speaking ones.

Payment method: Add a payment method, such as your credit or debit card.

Complete registration: Once you’ve entered all the required information, press “Create your Amazon account” to complete the registration process.

Verify your account: You’ll receive a verification email from Amazon. Check your email and follow the instructions to verify your account.

Start shopping: Now that you have an Amazon account, you can start shopping online.

创建亚马逊账户 (Creating an Amazon account for Chinese speakers)

为中文用户创建亚马逊账户是一个简单的过程。以下是如何操作的步骤:

访问亚马逊网站:使用您的网络浏览器访问亚马逊网站。

创建账户:点击右上角的“Hello, Sign in”,然后选择“Create your Amazon account”。

输入个人信息:填写您的个人信息,包括姓名、电子邮件地址和密码。

添加送货地址:输入您的送货地址。亚马逊提供向许多国家的送货服务,包括中文用户所在的国家。

支付方式:添加一个支付方式,比如您的信用卡或借记卡。

完成注册:一旦您填写了所有必要的信息,点击“Create your Amazon account”来完成注册过程。

验证您的账户:您将收到一封来自亚马逊的验证电子邮件。检查您的电子邮件并按照说明验证您的账户。

开始购物:现在您已经有了一个亚马逊账户,可以开始在线购物了。

Như vậy, việc tạo tài khoản Amazon đơn giản và dễ dàng cho người dùng ở Việt Nam, nói tiếng Anh hoặc nói tiếng Trung. Hãy bắt đầu mua sắm trực tuyến và trải nghiệm những sản phẩm đa dạng mà Amazon cung cấp.

cach tao tai khoan amazon

Leave a Reply

All in one